Επιδότηση έως 60% – ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κατάσταση: Έληξε

Επιδότηση έως 60% μέσω του Προγράμματος «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 23 Φεβρουαρίου 2021

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμοι φορείς, που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στην παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις:

– Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των παραπάνω επιχειρήσεων είναι να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000€ έως 330.000€.
 • Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε κάθε περίπτωση τις 200.000€ .
 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις.Επιλέξιμες Δαπάνες:
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 50%
  2 Μηχανήματα – εξοπλισμός 90%
  3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 60%
  4 Τεχνολογική αναβάθμιση – ΤΠΕ 40%
  5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 15% και μέχρι 20.000€
  6 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 20% και μέχρι 30.000€
  7 Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού) 25% και μέχρι 30.000€

  (ανώτατο όριο : 12.000 ανά ΕΜΕ)

  8 Λειτουργικές δαπάνες 10%

 

Επικοινωνία: info@vkpremium.com