Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Β’ κύκλος Δράσης

Κατάσταση: Έληξε η υποβολή αιτήσεων

 

Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» στοχεύει στην σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις :

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις (δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού)
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς (συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών)
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

 

Δικαιούχοι :

 • Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
 • Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

 

Επιδοτούμενες δαπάνες:

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις εξής  δραστηριότητες:

 • δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
 • δραστηριότητες καινοτομίας– μόνο για ΜΜΕ και Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις– μόνο για ΜΜΕ

 

Παρέμβαση Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

600.000€

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000€

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000€

IV Σφραγίδα Αριστείας

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο αν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

 

Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ


  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
  Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.