Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, στοχεύει στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων καθώς και στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

update: Από τις αρχές του 2013  έχει προκυρυχθεί ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικεία απασχόλησης και την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας – δείτε εδώ-.

Το παλαιότερο πρόγραμμα περιλαμβάνε δύο δράσεις:

Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)».

Η Δράση 1 συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
• Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

 

Ενοίκια

 50%

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ

 40%

Δαπάνες Ίδρυσης της Επιχείρησης

 10%

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη)

 10%

Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου

 5%

Δαπάνες Κατάρτισης

 20%

Αποσβέσεις Παγίων

 5%

Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων

 10%

Νέα Θέση Εργασίας (1 ΕΜΕ)

 15.000€

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενισχυθούν από τη Δράση 1 θα πρέπει να έχουν κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ και ανώτατο 20.000€. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000€.

Δράση 2 : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Δικαιούχοι της Δράσης 2 συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000€ είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
• Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία της προκήρυξης.
• Να λειτουργούν νόμιμα.
• Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
• Να απασχολούν 5 εργαζόμενους (5 ΕΜΕ) και άνω.
• Να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης έως και την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
• Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και να μην είναι προβληματικές.
• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη Δράση 2υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες:
1) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
2) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 

Υπηρεσίες Συμβούλων

Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης – αναφοράς).Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα-διαδικασίεςΔαπάνες εξειδικευμένων φορέων /επιχειρήσεων Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων

Ενέργειες Κατάρτισης

Δαπάνες πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων)Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη ή αποσβέσεις εξοπλισμού)

Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας

Για τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας (1 ΕΜΕ), προβλέπεται η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για δώδεκα (12) μήνες μέχρι του ποσού των 15.000€.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000€.
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 €.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τις Δράσεις 1 και 2, το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού οπότε δεν απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή και για την υποβολή πρότασης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Σχετικά με τη VK Premium Συμβουλοι Επιχειρήσεων.