Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα :

• ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα (άνω των 18 ετών, άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα δηλ. συμμετοχή σε εταιρία από 1.1.2010 έως 24.5.2011) τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία

• ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει μία έως πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν :

• να αξιοποιήσουν εμπορικά καινοτομικές ιδέες υπό τη μορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών

• να βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία ή τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέα Καινοτομική ΕπιχειρηματικότηταΠροϋπολογισμός σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα:

• 30.000€ έως 300.000€ (τομείς μεταποίησης, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης)
• 20.000€ έως 200.000€ (τομείς πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, σχεδιασμού, συσκευασίας κ.α.)

Το ποσοστό επιδότησης είναι 60%, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα προκαταβολής.

Υποβολή προτάσεων από 01.8.2011 έως 30.9.2011

Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως:
• Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
• Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες
• Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
• Εξειδικευμένα Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
• Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
• Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
• Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας για την (κατά κύριο λόγο εξωστρεφή) προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
• Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
• Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου.
• Λειτουργικές Δαπάνες (που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο)

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως δέσμευσή της με την υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου. Οι στόχοι αυτοί, ορίζονται κατά περίπτωση ως εξής : Προσλήψεις/ Απασχόληση , Εμπορικές Δεσμεύσεις / Πωλήσεις, Κερδοφορία, Παρουσία σε νέες αγορές κ.α.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά όσον αφορά την Καινοτομία:
•Επιστημονική ή και τεχνολογική (αξιοποίηση επιστημονικής/ τεχνολογικής ιδέας ή ανακάλυψης, συνδυασμός διαθέσιμων γνώσεων/ τεχνολογιών)
•μη τεχνολογική (εφαρμογή καινοτόμου ιδέας/ γνώσης, καινοτομίες διεργασιών της επιχείρησης, οικολογικές καινοτομίες, οργανωτικές καινοτομίες, καινοτομίες σε θέματα marketing)
Παράλληλα το πρόγραμμα επιδιώκει :
1.την είσοδο σε νέες/ αναπτυσσόμενες αγορές
2.την ανάπτυξη προϊόντων/ υπηρεσιών/ διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης- υψηλών προοπτικών ζήτησης
3.την αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας/ συνέργιας με ερευνητικά/ ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρηματικούς εταίρους
4.τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες υπό την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα (σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 6 του παρόντος προγράμματος).

Οδηγός του προγράμματος

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα επιδοτήσεων αναφορικά με τη Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.

http://www.ependyseis.gr/sub/neakepix/files/epan_110323_odigos.pdf