Προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α “Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων”

Προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α “Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων”

Η προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α “Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων” αυτή αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη τριετία, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση, τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών. Οι υποβολές των προτάσεων είναι έως 28/12/2011.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
• Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

• Μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

 

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000€ έως 10.000.000€ για το τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συγκεκριμένα ενισχύονται, υπό προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκταση μονάδων στους εξής τομείς:
• Κρέας (επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού,  τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων  και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering))
• Γάλα (επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος)
• Αυγά –Πουλερικά (επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών, κουνελιών)
• Μέλι (επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης, συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι)
• Σηροτροφία και άλλα είδη (επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών)
• Δημητριακά (επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης – επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών)
• Ελαιούχα προϊόντα (επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια ελαιολάδου)
• Οίνος (με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις)
• Οπωροκηπευτικά (επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών)
• Άνθη (επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων)
• Ζωοτροφές (επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών)
• Σπόροι και Πολλαπλασιαστικού υλικού (επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού)
• Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών)
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Περιφέρειες στόχου σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Αττική)
• 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000€

• 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000€ μέχρι 3.000.000€
• 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000€ μέχρι 6.000.000€
• 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000€
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (εκτός στόχου σύγκλισης)
• 40% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των 6.000.000€

• 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000€
Όλα τα Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης και Ευβοίας)
• 65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000€

• 60% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000€ μέχρι 3.000.000€
• 50% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000€ μέχρι 6.000.000€
• 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 6.000.000€ μέχρι 10.000.000€
Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο έδαφος των μικρών νησιών του Αιγαίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 και μέχρι 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 εκ. ευρώ και μέχρι 200 εκ. ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα, υποτομέα και γεωγραφικής περιοχής το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 25% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης, μη κλιμακούμενο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

• Η κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
• Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
• Οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
• Η αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
• Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.
• Η απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
• Η αγορά telex, fax τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs) και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
• Η κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ.