Διευκρινίσεις για την παράταση χρόνου υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”

 

Δημοσιεύθηκε σήμερα, νέα Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ, μαζί με τον τροποποιημένο Οδηγό και τα Παραρτήματά του, στην οποία αναφέρονται διευκρινίσεις σχετικά με την παράταση του χρόνου υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυση ΜμΕ”.

Μέχρι τις 31.12.2015 η παράταση επενδύσεων στο πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”

Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2015.

Σημειώνεται ότι απεντάσσονται τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι 30.06.2015 και ώρα 24:00 από πλευράς δικαιούχου, είτε Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτημα για λήψη Προκαταβολής ή οποιαδήποτε Αίτημα τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, είτε έγγραφη γνωστοποίηση της συμβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης ή του αιτήματος προς τον δανειοδότη (τραπεζικό ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης».

Εξαιρούνται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2015 έργα των οποίων η ένταξη οριστικοποιείται μετά από υποβολή και εξέταση αιτημάτων θεραπείας.

Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται παρακάτω.

Δελτίο Τύπου Νέα παράταση χρόνου υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”

**Σχετικά νέα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ» μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Απολογισμός προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»