Παράταση υλοποίησης έργων ΠΕΠ Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η παράταση υλοποίησης έργων της Δράσης “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών”.
Η απόφαση υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ο.Κωνσταντινόπουλο και ορίζει ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/6/2015 για να ολοκληρωθούν τα έργα που έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις του προγράμματος ΠΕΠ-ΜΜΕ Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Για τα έργα που εντάχθηκαν υπό όρους, μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, εξακολουθούν να ισχύουν αυτά που ορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για την υποχρέωση υποβολής έως την 31.10.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (30/6/2015) αφορά στην ολοκλήρωση των έργων.

Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ της Απόφασης παράτασης υλοποίησης των έργων της Δράσης Ενίσχυση ΜΜΕ.

Πηγή: ΕΦΕΠΑΕ