Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης καί άλλες τροποποιήσεις για το “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Με την απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρατάθηκε ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματοςΕξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙτου ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και τροποποιήθηκε ο Οδηγός Προγράμματος.

1.Τροποποιήθηκε το Κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» ως εξής:

«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων που έχουν ενταχθεί στο Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ, ορίζεται αυστηρά σε 17 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, δηλαδή έως τις 30-9-2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου».  

2.Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του Υποκεφαλαίου 13.2∆ «Παραλαβή έργου», του Κεφαλαίου 13 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως εξής:

Η φράση «Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦ∆ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι και τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦ∆ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου».

3.Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου 13.3 «Καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης» ως εξής:

Η φράση «Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή, το αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει:», αντικαθίσταται ως εξής:

«Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή, το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει:»

4.Τροποποιείται η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος του Υποκεφαλαίου 13.3 «Καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης», του Κεφαλαίου 13 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», ως εξής:

«Επίσης σε περίπτωση που η επιχείρηση ∆ΕΝ τεκμηριώσει είτε στο σύνολο, είτε εν μέρει την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κατά την ολοκλήρωση, τότε οφείλει το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, να το πράξει αποστέλλοντας τα σχετικά παραστατικά / αποδεικτικά στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ (συμπληρωματικός διοικητικός έλεγχος). Σε περίπτωση που δεν επιτύχει του στόχους αυτούς ή σε περίπτωση που δεν παρουσιάσει / αποστείλει ούτε κατά την ολοκλήρωση, ούτε έξι (6) μήνες μετά τα σχετικά παραστατικά, η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%».

Δείτε το σχετική απόφαση:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤA ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ” ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ