Παράταση χρόνου υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”

 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα, Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ, μαζί με τον τροποποιημένο Οδηγό και τα Παραρτήματά του, στην οποία αναφέρεται ότι παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυση ΜμΕ”.

Μέχρι τις 31.12.2015 η παράταση επενδύσεων στο πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”

Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2015.

Σημειώνεται ότι τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι 30.06.2015 από πλευράς δικαιούχου Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα». Δηλαδή μέχρι 30.06.2015 θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί (τιμολογηθεί και πληρωθεί) τουλάχιστον το 30% της επένδυσης ή να έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης.

Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται παρακάτω.

DT_PEP_Paratasi_Odhgou_270415

PEP_MME_Trop_Odhgou Program_Paratasi_Odhgos_Parartimata_240415

**Σχετικά νέα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ» μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Απολογισμός προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»