100% Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων – σε 5 μήνες ορίζεται η περίοδος επιδότησης

100% επιδότηση τόκων δανείων

Παρατείνεται από τους τρεις στους πέντε μήνες η περίοδος πλήρους επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19.

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του ιού COVID 19 με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για συνολική περίοδο 5 μηνών.

Η επιδοτούμενη περίοδος αφορά το διάστημα Απριλίου – Αυγούστου 2020.

Η ημερομηνία υποβολών χρηματοδότησης ορίζεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00.

Όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση για την επιδότηση τόκων για τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο, για να επωφεληθούν από το επιπλέον διάστημα των δύο μηνών (Ιούλιο – Αύγουστο) θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκ νέου.


Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν – Όροι και προυποθέσεις συμμετοχής

Λήπτες της ενίσχυσης, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. 

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Επιδότηση Τόκων ΜΜΕ υφισταμένων δανείων πληττόμενων από Covid 19» είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’137)
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020.
 • Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.
 • Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης

[contact-form-7 id=”8154″ title=”Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ Covid19″]

 

 

 

 

 


Ποιες δαπάνες (τόκους) καλύπτει το πρόγραμμα:

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων:

 • (α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),
 • (β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 – 3 του ν. 4354/2015), σε αμφότερες τις περιπτώσεις (α & β) με διαχειριστή είτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, είτε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων του ν. 4354/2015 η οποία έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση.
 • Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς της 31/12/2019. Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα. Δεν είναι επιλέξιμα κοινοπρακτικά δάνεια (δηλαδή δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί από κοινοπραξία δανειστών που ανήκουν σε διαφορετικούς ομίλους).
 • Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01.04.2020.
 • Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι και 30.06.2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01η.04.2020) πιστωτικού ορίου.
 • Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν στις 31.12.2020 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.3.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και οι εξωχώριες εταιρείες.

 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19». Υποβάλλεται μία αίτηση χρηματοδότησης ανά χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό.

Η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 31.08.2020 και ώρα 17:00.

Κατά την υποβολή της Αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:

Να συμπληρώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)  τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης.

Να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται Παράρτημα VI της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία) να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 

ΦΕΚ_ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Παράταση – ΦΕΚ_ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ


Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης

[contact-form-7 id=”8154″ title=”Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ Covid19″]