Αλλάζει ο κανόνας De Minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) – στις 300.000 το νέο ανώτατο όριο επιδότησης ΕΣΠΑ

Αλλάζει ο κανόνας De Minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) στις 300.000 ευρώ