Μέτρο 4.2 Επιδότηση επενδύσεων στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων