4 Ιανουαρίου 2013

Απαντήσεις σχετικά με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κατοικίες

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κατοικίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας.