16 Οκτωβρίου 2018

GlOBALG.A.P. IFA – Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης

Το Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P. IFA αποτελεί την κοινή προσπάθεια των μεγάλων εμπορικών οίκων γεωργικών προϊόντων για τη συγκρότηση προδιαγραφών, οι οποίες […]
16 Οκτωβρίου 2018

AGRO 2 – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2, είναι μια σειρά εθνικών προτύπων που έχει αναπτύξει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT, που περιλαμβάνει […]
16 Οκτωβρίου 2018

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Προδιαγραφή Υγείας κι Ασφάλειας στην Εργασία

Το OHSAS 18001:2007 είναι προδιαγραφή που έχει καταρτιστεί και συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από τους Φορείς Πιστοποίησης και άλλους Οργανισμούς […]
16 Οκτωβρίου 2018

EN ISO 14001:2015 – Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το EN ISO 14001:2015 αφορά στην πιστοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που έχουν επίδραση στο περιβάλλον (πχ αέρας, νερό, έδαφος, […]
16 Οκτωβρίου 2018

ISO 22000:2005 (HACCP) – Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Το ΕΝ ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προδιαγράφει  τις  γενικές  απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων.  Οι απαιτήσεις του προτύπου μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας  τροφίμων, ασχέτως […]
16 Οκτωβρίου 2018

ISO 9001:2015 – Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας

Το ΕΝ ISO 9001:2015 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο για την πιστοποίηση της ποιότητας, πάσης φύσεως δραστηριοτήτων. Περιέχει γενικούς […]