Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου (άτοκα) – ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου (άτοκα) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 2020

Κατάσταση προγράμματος: Έκλεισε

Έληξε ο κύκλος αιτήσεων για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου (άτοκα για τα δύο πρώτα έτη) από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19 και είναι ενήμερες ως προς τις οφειλές τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με την VK PREMIUM: 210 6835560

Τα δάνεια χορηγούνται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ενώ το επιτόκιο του δανείου επιδοτείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Στόχος των δανείων κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου, είναι η μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αντοχή τις συνέπειες από την αναστολή ή τον περιορισμό της λειτουργίας τους.

Η υποβολή και έγκριση αιτήσεων του προγράμματος για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου (άτοκα) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήταν με σειρά προτεραιότητας μέχρι το χρονικό διάστημα της εξάντλησης των πόρων της Δράσης.

Στο πρόγραμμα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ξεπέρασαν σε συνολικό ποσό τα 3,5 δις. ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 1,3 δις. ευρώ.

Η δράση ονομάζεται Επιχειρηματική xρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας Covid-19.

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου (άτοκα) – Υψος χρηματοδότησης

  • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή
  • Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών

Επιτόκιο και κριτήρια δανείου

  • Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ
  • Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό.
  • Το βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου.
  • Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.

Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες

Διαδικασία υποβολής αίτησης για λήψη δανείου κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου
Kατά την υποβολή του αιτήματος η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά, στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

Προϋποθέσεις διατήρης της επιδότησης επιτοκίου του δανείου κεφαλαίου κίνησης

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Παράλληλα με το πρόγραμμα αυτό είχε προκυρηχθεί η δράση επιδότησης τόκων για υφιστάμενα επιχειρημαντικά δάνεια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106835560.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.