Οι εταιρείες του Ν.89/1967 μπορούν να λάβουν, σωρευτικά ή εναλλακτικά, ενίσχυση στις ακόλουθες κατηγορίες δαπάνών