Προκήρυξη της Δράσης «Υδατοκαλλιέργειες-Βιομηχανικά Υλικά-Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»

Προκηρύχθηκε η ενιαία Δράση «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες ενισχύσεις:

α) πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης

β) προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ

γ) συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Αιτούμενος προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων αιτήσεων χρηματοδότησης πρέπει να βρίσκεται εντός των εξής ορίων:

Ειδική Δράση Συνολικός προϋπολογισμός ανά

υποβαλλόμενη αίτηση (€)

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Από 50.000 έως 400.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Έως 600.000
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Έως 1.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων είναι από 24 έως 36 μήνες. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16.00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με πρωταρχικό σκοπό την εκπαίδευση, την ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων.
 • Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ ή ατομική επιχείρηση) και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2016 και διαθέτουν οριστικά οικονομικά στοιχεία για τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι Φορείς Πολιτισμού οι οποίοι νοούνται ως νοούνται: Υπηρεσία ή εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Μορφή Συμπράξεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται –ανάλογα την ειδική δράση- από τις εξής συμπράξεις:

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης (ποσοστό προϋπολογισμού ≥ 40% του συνολικού) και ενός Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Σύμπραξη 3-6 φορέων με τουλάχιστον 2 επιχειρήσεις (ποσοστό προϋπολογισμού ≥ 40% του συνολικού).

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης (ποσοστό προϋπολογισμού ≥ 20% του συνολικού), ενός Οργανισμού ‘Ερευνας και διάδοσης γνώσεων και ενός Φορέα Πολιτισμού.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Δαπάνες προσωπικού με μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος 3.000€/ ανθρωπομήνα.
 2. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού στο ποσοστό που χρησιμοποιούνται από το έργο (απόσβεση).
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (δαπάνες απόσβεσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης).
 4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάση έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
 5. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας (δαπάνες αγοράς με άδεια εκμετάλλευσης).
 6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
 7. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων.
 8. Δαπάνες δημοσιότητας (παραγωγή ενημερωτικού υλικού, αναμνηστικής πινακίδας, ιστοσελίδα κλπ.)
 9. Αναλώσιμα- ορκωτός λογιστής- λοιπές λειτουργικές δαπάνες του έργου.
 10. Δαπάνες προσαρμογής ατόμων με αναπηρία (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού).
 11. Δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία για επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης -συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας).
 12. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ).
 13. Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες μόνο για Οργανισμούς έρευνας, σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού του Οργανισμού.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η επομένη της λήξης υποβολών αιτήσεων.

Ποσοστό επιχορήγησης: Από 25% – 100% ανάλογα με το είδος του δικαιούχου, τη σύμπραξη, το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.