Επιδότηση ΕΣΠΑ για λογισμικό και εξοπλισμό – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: οδηγός επιδότησης επενδύσεων – ποσοστά & δικαιούχοι

Ανακοινώθηκε η επιδότηση ΕΣΠΑ – “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” η οποία ανήκει στη Δράση ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» η οποία στοχεύει στην ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι με σειρά προτεραιότητας (FiFo) και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνολικά η δράση ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει 3 σκέλη: “βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜμΕ”, “μετασχηματισμός αιχμής για ΜμΕ” και “προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜμΕ“. Η κάθε εταιρία θα επιλέγει ένα από τα τρία επιδοτούμενα προγράμματα ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί – δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η επιδότηση “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Βασικός στόχος της Δράσης ΕΣΠΑ “ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ” είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να  υλοποιήσουν στοχευμένες ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.


ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ “ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ”

Για τις μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης.

Στις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης δηλαδή στις Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και στους δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιδότηση 60% από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον ηεπιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ –  επιδότηση ΕΣΠΑ “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

 • i. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
  • Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)
  • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
  • Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
  • Συστήματα ψηφιακής προβολής
  • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
  • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
  • Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
  • Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
  • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
  • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)

 

 • ii. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.
  • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)
  • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
  • Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
  • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
  • Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
  • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
  • Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
  • Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
  • Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
  • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
  • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
  • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS
  • (Business Process Management System)
  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
  • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
  • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
  • Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
  • Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
  • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
  • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
  •  Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
  • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
  • Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία

 

 • iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
2. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
3. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
4. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
5. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
6. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
7. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.


Στην επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης – “Προηγμένος Μετασχηματισμός Αιχμής” αναφέρονται και οι επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) για επιδότηση.

Οι κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα είναι επιλέξιμες προς επιδότηση σε αυτό το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, η μεταποίηση, ο τουρισμός, η πληροφορική, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας.

Δραστηριότητες που επιδοτούνται (ενδεικτικά)

 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευή ενδυμάτων
 • Λιανικό εμπόριο
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες
 • Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή τροφίμων & ποτών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς
 • Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες εστίασης (π.χ εστιατόρια, φαστ φουντ, bar, κτλ.)
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Χονδρικό εμπόριο

Δείτε αναλυτικά την επίσημη πρόσκληση και τους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) εδώ

Αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα έγκρισης αιτήσεων του ΕΣΠΑ “Βασικός Μετασχηματισμός ΜμΕ» εδώ

Η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να αναγγελθούν και άλλες Αποφάσεις Έγκρισης αιτήσεων. 


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση