Έπιδοτηση νέων επιχειρησεων 2017, οδηγός & παραδείγματα

Έπιδοτηση νέων επιχειρησεων 2017, παραδείγματα