Το πρόγραμμα Horizon 2020 (Oρίζοντας 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την στρατηγική “Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος Horizon 2020 είναι:

1.Excellent Science (Επιστημονική Αριστεία): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην Ε.Ε. των καλύτερων επιστημόνων.

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)
 • Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (ΜΑΤ)
 • Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
 • Ερευνητικές υποδομές

2.Industrial Leadership (Βιομηχανικής Υπεροχή): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

 • Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες
 • Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση, και βιοτεχνολογία
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
 • Διάστημα
 • Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
 • Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις SMEs Instrument

3.Societal Challenges (Κοινωνικές Προκλήσεις): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

 • Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
 • Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές
 • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και πρώτες ύλες
 • Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
 • Ασφαλείς κοινωνίες – προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

Υπάρχουν και οι εξής ακόμα επιπρόσθετοι άξονες:

 1. Spreading Excellence and Widening Participation (Εξαπλώνοντας την Αριστεία και Διευρύνοντας τη Συμμετοχή)
 2. Science with and for Society (Η Επιστήμη με και για την Κοινωνία)
 3. Cross cutting activities (Διαθεματικές Δραστηριότητες)
 4. Fast Track to Innovation Pilot (Επιτάχυνση της διαδικασίας εμπορευματοποίησης των βιώσιμων, καινοτόμων προϊόντων)
 5. European Institute of Innovation and Technology (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας) (EIT)
 6. Euratom (Ευρωπαϊκή κοινότητα Ατομικής Ενέργειας)
 7. Smart Cyber-Physical Systems (Έξυπνα συστήματα κυβερνο-φυσικής).

Η VK PREMIUM έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στο να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Horizon 2020 για τις συνεργασίες ερευνητικών οργανισμών και ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα, VK PREMIUM μπορεί να παρέχει «end-to-end» πραγματική αξία στα συνεργατικά αυτά σχήματα, από τα αρχικά στάδια της ωρίμανσης της κάθε ερευνητικής ιδέας που κατέχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αριστεία, και σε όλη τη διαδρομή της, κατά της υποβολής πρότασης και την υλοποίηση του έργου, μέχρι την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων του έργου προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η εμπειρία της VK PREMIUM μπορεί να προσφέρει πραγματική αξία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η κατάρτιση και η υλοποίηση της κατάλληλης και αποτελεσματικής στρατηγικής για την εκμετάλλευση, την εφαρμογή επιτυχημένων εκστρατειών γνωστοποίησης και διάδοσης ή ακόμα και τη συνολική διαχείριση του έργου.