Η VK PREMIUM αναλαμβάνει την υποστήριξη των τραπεζικών σχέσεων των πελατών της και την διαχείριση αιτημάτων για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τους δανεισμού.

Η υπηρεσία Υποστήριξης Τραπεζικών Σχέσεων περιλαμβάνει:

Α) Παρακολούθηση και Ανάλυση Χρηματοοικονομικού Κόστους

  • Ακριβής και πλήρης αποτύπωση του συνόλου του χρηματοοικονομικού κόστους (τόκοι, κεφάλαιο,  προμήθειες και λοιπά έξοδα) ανά Τραπεζικό ίδρυμα και   ανά χρηματοδοτική σχέση, της εταιρείας σε μηνιαία βάση.
  • Αναλυτική και διαρκή παρουσίαση των επικειμένων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας.
  • Διαχρονική παρακολούθηση του τιμολογίου των τραπεζικών σας σχέσεων.
  • Στοχευμένες ενέργειες για τη μείωση του κόστους.

Β) Δημιουργία αιτημάτων αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού

  • Διαρκή παρακολούθηση των τραπεζικών σας σχέσεων και συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια τραπεζικά τμήματα.
  • Δημιουργία και διαχείριση αιτημάτων σχετικά με νέες χρηματοδοτήσεις, τροποποιήσεις  και αναπροσαρμογή όρων υφιστάμενων διευκολύνσεων.
  • Δημιουργία business plan προσαρμοσμένο στις τραπεζικές απαιτήσεις.
  • Παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με την πιστωτική πολιτική της κάθε τράπεζας.