Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς

Αναπόσπαστο κομμάτι του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι η βαθιά γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες έρευνας αγοράς αφορούν τη μελέτη και παρακολούθηση της αγοράς που επιτυγχάνεται μέσα από τεχνικές και μεθόδους οι οποίες αφορούν αφενός στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων (μελέτες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) και αφετέρου στην εξέταση πρωτογενών δεδομένων με την υλοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες έρευνας αγοράς

Στόχος των ερευνών είναι να παρέχουν στη Διοίκηση των Οργανισμών αντικειμενική πληροφόρηση και να καθιστούν εφικτή την αποτύπωση των τάσεων της αγοράς, των αναγκών των πελατών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών και τελικά, να αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό Δειγματοληπτικής Μεθόδου και καθορισμό του δείγματος.
  • Σχεδιασμό Ερωτηματολογίου για ποσοτικές έρευνες ή οδηγού συζήτησης για ποιοτικές έρευνες.
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση της καταλληλότερης μεθόδου για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων.
  • Οργάνωση της έρευνας πεδίου και εκπαίδευση των ερευνητών.
  • Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των στοιχείων.
  • Σύνταξη εκθέσεων/ παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων.