Στην VK PREMIUM, ως σύμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων, παρέχουμε κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε επιχειρήσεις ή επενδυτές.

Να τονίσουμε πως ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι σημαντικό για τη διοίκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, καθώς συμβάλει στον προγραμματισμό της ανάπτυξης και στην πρόβλεψη αναγκαίων αλλαγών. Κατά την προετοιμασία του, αναγνωρίζονται και αναλύονται οι ανάγκες της επιχείρησης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς, διοικητικούς ή ανθρώπινους πόρους, ανάγκες μάρκετινγκ κ.α. 

Επίσης, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της επενδυτικής πρότασης κατά την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε διάφορα αναπτυξιακά ή επενδυτικά προγράμματα.

Τέλος, οι τράπεζες καθώς και οι δυνητικοί επενδυτές, πολύ συχνά απαιτούν την εκπόνηση αξιόπιστων επιχειρηματικών σχεδίων προκειμένου να εγκρίνουν δάνεια ή να προβούν σε επενδυτικά εγχειρήματα. 


Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης. Το επιχειρηματικό σχέδιο βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της αγοράς, στον καθορισμό των στρατηγικών και στην επίτευξη των οικονομικών στόχων. Περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας: Παρουσίαση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα προσφερθεί.
 • Ανάλυση αγοράς: Ανάλυση των πελατών-στόχων, του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς.
 • Στρατηγικές μάρκετινγκ: Σχέδια για την προώθηση και τη διάθεση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 • Οργανωτική δομή: Διάρθρωση της διοίκησης και καθορισμός των ρόλων των μελών της ομάδας.
 • Οικονομικά στοιχεία: Προβλέψεις εσόδων και εξόδων, ανάγκες χρηματοδότησης και οικονομικοί στόχοι.


Αναδιάρθρωση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι εξίσου σημαντική για την αναδιάρθρωση και βελτίωση της λειτουργίας τους. Περιλαμβάνει:

 • Ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης: Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αποτελεσμάτων.
 • Προσδιορισμός προβλημάτων: Εντοπισμός τομέων που χρειάζονται βελτίωση.
 • Νέες στρατηγικές: Υιοθέτηση νέων στρατηγικών για την αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας.
 • Οικονομική αναδιάρθρωση: Αναπροσαρμογή των οικονομικών στόχων και προϋπολογισμών.
 • Αλλαγές στην οργανωτική δομή: Αναδιοργάνωση της ομάδας και των ρόλων για καλύτερη διαχείριση και παραγωγικότητα.


Χρηματοδότηση από Αναπτυξιακά προγράμματα

Η υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων απαιτείται και κατά την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από αναπτυξιακά ή επενδυτικά προγράμματα για την τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου που πρόκειται να ενισχυθεί από προγράμματα όπως:

 • ΕΣΠΑ 2021- 2027
 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Στρατηγικές Επενδύσεις
 • Ταμείο Ανάκαμψης
 • Προγράμματα Επιχειρηματικών Δανείων


Διαδικασία εκπόνησης business plan

Ακολουθούμε συγκεκριμένα βήματα για την εκπόνηση ενός επιτυχημένου Business Plan, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα και με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και τις απαιτήσεις της. 

1. Αξιολόγηση Επιχείρησης 

Ανάλυση και αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, η οποία παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ζητώνται προς διερεύνηση της οικονομικής, διοικητικής και γενικότερης υφιστάμενης κατάστασής της.

2. Έρευνα Αγοράς 

Διεξαγωγή έρευνας για την αγορά-στόχο και τον ανταγωνισμό. Παρουσιάζονται ευκαιρίες και δυνητικές απειλές που μπορεί να επηρεάσουν την επένδυση τόσο άμεσα όσο και σε έναν καθορισμένο χρονικό ορίζοντα. 

3. Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Ανάπτυξη στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων. Δηλαδή ορίζουμε τι επιθυμεί να κάνει η επιχείρηση, σε ποιο βάθος χρόνου με ποια αποτελέσματα.

4. Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου ανάλογα με τον στόχο του, π.χ. νέα επιχείρηση, νέα επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης, δανειοδότηση, επιδότηση. 

5. Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις 

Εκπόνηση χρηματοοικονομικών αναλύσεων και προβλέψεων. 

6. Στρατηγική Μάρκετινγκ 

Ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ και πωλήσεων για την προώθηση του έργου.

7. Διαχείριση Κινδύνων 

Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων (εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες) με προτάσεις αντιμετώπισης.

8. Συμβουλές Υλοποίησης 

Παροχή οδηγιών και υποστήριξη για την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου. 

9. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

Παρακολούθηση της προόδου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Παροχή συνεχούς υποστήριξης και καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου.


Υψηλή Τεχνογνωσία και Εξειδίκευση

Η ομάδα μας αποτελείται από στελέχη με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Εφαρμόζουμε μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με έμφαση στην προσοχή στη λεπτομέρεια και την παροχή εξατομικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες εκπόνησης business plans που παρέχουμε, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί και να επιτύχει τους στόχους της.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση