Βιομηχανική Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής

Στη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με τη Βιομηχανική Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής.

 

Βιομηχανική Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής

 • Audit Διαδικασιών Παραγωγής
 • Χωροταξική Οργάνωση Εργοστασίων
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
 • Μελέτη Εργασίας – Μεθόδων και Χρόνων
 • Οργάνωση Κυκλώματος Συντήρησης
 • Οργάνωση Διαδικασιών Παραγωγής

Αποτελεί έναν από τους καίριους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρίας και περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κυρίως προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες Βιομηχανικής Διοίκησης και Οργάνωσης Παραγωγής

 • Audit Διαδικασιών Παραγωγής

Αποτύπωση Λειτουργιών Κυκλώματος Παραγωγής. Έλεγχος Κοστολογικών Παραμέτρων Παραγωγής. Υπολογισμός Δεικτών Απόδοσης Κυκλώματος Παραγωγής. Σύγκριση με τους Βέλτιστους Δείκτες του Χώρου (Benchmarking). Διαμόρφωση Στρατηγικής Αναδιοργάνωσης Κυκλώματος Παραγωγής. Εκτίμηση Οικονομικού Οφέλους από Επεμβάσεις Αναδιοργάνωσης.

 • Χωροταξική Οργάνωση Εργοστασίων

Προσδιορισμός Απαιτήσεων Λειτουργιών και Δραστηριοτήτων Εταιρίας. Επιλογή Τόπου Εγκατάστασης. Σύνδεση Στρατηγικού Πλάνου Εταιρίας με Ανάγκες σε Χώρους. Διερεύνηση Επηρεασμού Βαθμού Αυτοματοποίησης με Ανάγκες σε Χώρους. Υπολογισμός Απαιτήσεων σε Κύριους και Βοηθητικούς Χώρους. Υπολογισμός Συσχετίσεων και Συχνότητας Μεταφορών μεταξύ Τμημάτων. Σχεδιασμός Ροής Προϊόντων και Κυκλώματος Επικοινωνιών μεταξύ Τμημάτων. Λεπτομερής Χωροταξικός Σχεδιασμός Παραγωγικών και Βοηθητικών Χώρων.

 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων Βιομηχανικής Παραγωγής (Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός – Καθορισμός Βέλτιστης Πολιτικής Παραγωγής – Ύψος Αποθεματοποίησης / Παραγγελιών). Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής μέσω Τεχνικών (MPS-Master Production Schedule, CRP-Capacity Requirements Planning, MRP II-Manufacturing Resources Planning, JIT-Just In Time, RP-Reorder Point, EOQ-Economic Order Quantity). Σχεδιασμός Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής (Lead Time, Χρονικός Ορίζοντας Προγραμματισμού, Αξιοπιστία Forecasting, κ.λ.π.).

 • Μελέτη Εργασίας – Μεθόδων και Χρόνων

Διάσπαση Λειτουργιών και Διαμόρφωση Στοιχείων Εργασίας. Επιλογή Μεθόδου Μέτρησης Εργασίας (Δειγματοληπτική Μελέτη Χρόνων, Χρονομέτρηση Εργασιών, ΜΤΜ Study, κ.λ.π.). Εκτέλεση Μετρήσεων Εργασιών. Υπολογισμός Κανονικών Χρόνων ανά Στοιχείο Εργασίας. Υπολογισμός Χορηγήσεων και Πρότυπων Χρόνων. Υπολογισμός Πρότυπου Κόστους ανά Λειτουργία και Στοιχείο Εργασίας. Διαμόρφωση Συστήματος Υπολογισμού Απαιτούμενου Αριθμού Εργαζομένων και Χρονοπρογραμματισμού Εργασιών. Διαμόρφωση Συστήματος Μέτρησης και Ελέγχου Παραγωγικότητας Εργαζομένων. Οργάνωση και Εξισορρόπηση Γραμμής Παραγωγής.

 • Οργάνωση Κυκλώματος Συντήρησης

Καταγραφή Απαιτήσεων Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Σχεδιασμός Διαδικασιών Προληπτικής Συντήρησης. Καθορισμός Χρονοδιαγράμματος Προληπτικής Συντήρησης. Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Συντήρησης ανά Θέση Εργασίας (Χειριστής, Συντηρητής κ.λ.π.). Σχεδιασμός Εντύπων Συντήρησης (Εντύπων Περιοδικών Ελέγχων και Συντήρησης). Οργάνωση Αποθήκης Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων. Καθορισμός Συστήματος Αρχειοθέτησης Εντύπων και Ελέγχου Τήρησης Διαδικασιών Συντήρησης.

 • Οργάνωση Διαδικασιών Παραγωγής

Σχεδιασμός Τεχνικών Προδιαγραφών, Εντολών Παραγωγής και Φασεολογίου Παραγωγής. Οργάνωση Διαδικασιών Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής. Σχεδιασμός Εντύπων Παραγωγής. Οργάνωση Ροής Υλικών και Προϊόντων από και προς τα διάφορα στάδια παραγωγής. Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων-Αυτοματισμών Παραγωγής (PLC’s, Bar-Codes κ.λ.π.). Διαμόρφωση Χρονοπρογράμματος Παραγωγής. Σχεδιασμός Διαδικασιών Ελέγχου Ποιότητας. Διαμόρφωση Οργανογράμματος Παραγωγής και Περιγραφή Αρμοδιοτήτων Θέσεων Εργασίας. Διαμόρφωση Δεικτών Μέτρησης Παραγωγικότητας Κυκλώματος Παραγωγής. Σχεδιασμός Συστήματος Αναφορών (Reporting).