Στρατηγικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η VK PREMIUM παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και πλήρως τεκμηριωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητά τους και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την επιτυχή αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.
Αναλυτικότερα οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς στους οποίους η VK PREMIUM παρέχει υπηρεσίες είναι οι παρακάτω :

 • Οργάνωση Πωλήσεων και Marketing
  • Σχεδιασμός και Εκτέλεση Ερευνών Αγοράς
  • Οργάνωση Δικτύου Πωλήσεων
  • Οργάνωση Διαδικασιών Πωλήσεων
  • Strategic Marketing Plan
 • Υπηρεσίες Logistics
  • Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις οργάνωσης, και αντιμετωπίζοντας τις δραστηριότητες των Logistics ως ενιαία διαδικασία, προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών logistics (εφοδιαστικής αλυσίδας).
 • Βιομηχανική Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής
  • Χωροταξική Οργάνωση Εργοστασίων
  • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
  • Μελέτη Εργασίας – Μεθόδων και Χρόνων
  • Οργάνωση Κυκλώματος Συντήρησης
  • Οργάνωση Διαδικασιών Παραγωγής
 • Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
  • Οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (feasibility studies) έχουν ως βασικό στόχο να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν το κόστος και τις ωφέλειες των επενδυτικών προγραμμάτων, προκειμένου να διευκολύνουν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
 • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση σχεδίων marketing.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών αγοράς.
  • Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός (BPR).
  • Μελέτες συγκριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών (benchmarking).
  • Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  • Υποστήριξη της Ανάπτυξης Συστημάτων ERP, E- Business και MIS.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων.
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας – TQM (EFQM Business Excellence Model).
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών και Πλάνων Μάρκετινγκ
  • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
  • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
  • S.W.O.T. ανάλυση.
  • Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ.
  • Πρόγραμμα δράσης.
  • Προϋπολογισμός.