Επιδοτούμενα Προγράμματα

17 Ιουνίου 2014

Νομος fast track για επενδύσεις μεγάλου μεγέθους

Ο νόμος Fast Track για επενδύσεις μεγάλου μεγέθους (N. 3894/2010), παρέχει σε Έλληνες και ξένους επενδυτές ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την γρήγορη υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
19 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. Ευρώ που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών.
19 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων στοχεύει στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων καθώς και στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων
19 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναλλακτικός Τουρισμός

Tο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναλλακτικός Τουρισμός αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.