Προγράμματα Digi

6 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα DIGI-MOBILE ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα DIGI-MOBILE ΕΣΠΑ που στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω smartphones (Τύπου B2C - Business to Client, Τύπου B2B - Business to Business και Τύπου Β2Ε - Business to Employee).