Έγκριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 19 δισ. ευρώ

 

 

Ολοκληρώθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 19 δισ. ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αναμένεται να αλλάξουν το χάρτη της Ελλάδας και να ενισχύσουν την πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας.

Η Ε.Ε. ενέκρινε τελικά το σύνολο των προγραμμάτων που υπεβλήθησαν από τις ελληνικές αρχές.

Ταυτόχρονα η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, του εφαρμοστικού νόμου για τη διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, σημαίνει ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να υποδεχθεί και να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανακοίνωσε ότι υπεγράφησαν από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι δύο Επίτροποι ενέκριναν το σύνολο των Προγραμμάτων που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).

Παρόλες τις δυσκολίες και ενώ μέχρι την Παρασκευή η Ευρωπαική Επιτροπή είχε εγκρίνει λιγότερο από το 1/5 των περίπου 300 προγραμμάτων που είχαν υποβληθεί, έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ελληνικές αρχές στα συναρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) έτσι ώστε να προχωρήσουν όλα τα υποβλήθέντα προγράμματα στην έγκριση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπογραμμίζεται ότι με την έγκαιρη έγκριση όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 διασφαλίζεται η προώθηση υψηλής ποιότητας προγραμμάτων που δίνουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Πιο αναλυτικά, τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δισ. € σε όρους κοινοτικής συνδρομής και εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ) (συμπεριλαμβανομένης δηλ. της Εθνικής Συμμετοχής) 19 δισ. €. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 4,6 δισ. € του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, καθώς επίσης και 1,3 δισ. € από άλλα Προγράμματα (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους).

Στο σύνολο, οι ευρωπαϊκοί πόροι από τους οποίους θα επωφεληθεί η Ελλάδα την περίοδο 2014-2020 μαζί με την εθνική συμμετοχή θα ξεπεράσουν τα 26 δισ. €.
Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ένα επιπλέον (περίπου εκτιμώμενο) ποσό 2 δισ. € που αναμένεται να κατανεμηθούν στη χώρα και τις Περιφέρειές της το 2016 με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης».

Με τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ γίνεται προσπάθεια ώστε η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων να συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

Βασικοί τομείς και προτεραιότητες των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Προτεραιότητα θα δωθεί στην χρηματοδότηση έργων που θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα. Τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός του πλαισίου των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν σκοπό την:

  • αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης,
  • μείωση της ανεργίας,
  • επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ της κρίσης επίπεδα,
  • αύξηση της ολικής παραγωγικότητας,
  • μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από την εσωτερική κατανάλωση,
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών,
  • προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής,
  • μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και
  • άμεσο και ορατό εκσυγχρονισμό του κράτους με την προώθηση του συνόλου των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς

Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική ανάπτυξη είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγρο-διατροφικό σύστημα.
Τομείς με ανοδική πορεία, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, θα υποστηριχθούν σημαντικά μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έτσι ώστε να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη.
Υποστήριξη και χρηματοδότηση θα δοθούν και σε προγράμματα εκπαίδευσης και η διαρκής κατάρτισης, αφού αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Τέλος προτάσεις έργων ΕΣΠΑ που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής δημόσιας διοίκησης, βασισμένης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θα στηρίξουν σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.