Έγκριση της Ε.Ε για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Έγκριση της Ε.Ε για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σήμερα η Κομισιόν έδωσε την έγκριση της για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο θα δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ολοκλήρωση υποδομών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό πρόγραμμα ΕΣΠΑ (εκτός από το αγροτικό) θα είναι αυτό που θα αφορά στήριξη των σχεδίων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στην καινοτομία και την εξωστρέφεια της Ελληνικής επιχείρησης.

Έχει γίνει προσπάθεια να υπάρχει εμπροσθοβαρής παροχή κονδυλίων με έμφαση στο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την στήριξη των ανέργων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

 

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολική εκτιμώμενη δημόσια δαπάνη ύψους 26 δισ. ευρώ τα οποία θα διοχετευθούν σε επτά Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα (μαζί με την Τεχνική Βοήθεια) και σε 13 Περιφερειακά Προγράμματα.

Το ελληνικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνεται και μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη σε μια κρίσιμη εποχή για τη χώρα.

 

Ανάλυση για τα Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

1. «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία».
Προϋπολογισμός: 3,64 δισ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 4,55 δισ. ευρώ)
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25% των πόρων.
Εννέα τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός.
Προβλέπονται από το ΕΣΠΑ ενισχύσεις για:
εξαγωγικές επιχειρήσεις,
πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων,
νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες
τουριστική προβολή,
εξοικονόμηση ενέργειας,
ανακύκλωση – αξιοποίηση αποβλήτων,
καινοτομία

2. «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»
Προϋπολογισμός: 0,4 δισ. Ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 0,5 δισ. ευρώ)
Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, κ.ά.
Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας
Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης
Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

3. «Περιβάλλον-Μεταφορές»
Προϋπολογισμός: 3,5 δισ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 4,2 δισ.)
Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,
Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα.
Διαχείριση αποβλήτων
Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

4.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση»
Προϋπολογισμός: 1,9 δισ. Ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 2,3 δισ. ευρώ) συν 0,17 δισ. (Δημόσια Δαπάνη 0,214) για απασχόληση νέων
Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25 σε 31%
Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων
Κουπόνια ανέργων
Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους
Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου
Απασχόληση νέων

5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός: 4,2 δισ. Ευρώ (Δημόσια Δαπάνη περίπου 5,2 δισ. €) εκ των οποίων 1,2 δισ.(Δημόσια Δαπάνη περίπου 1,5 δισ €) μέσω ΠΕΠ
Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,
στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων
στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (όταν οριστικοποιηθούν οι πόροι)
Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 250 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη 333 εκ. €)
Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),
Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία
Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας
Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Προϋπολογισμός: 5,2 δισ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 6,75 δισ. €)
Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22 στο 35%.

Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ)

Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα
Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις, Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Κομισιόν, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έτσι ώστε το συντομότερο να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων δράσεων.