Προδημοσίευση προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων με την ανάπτυξή των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Προδημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 το πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων με την ανάπτυξή των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” του ΕΣΠΑ 2014-2020  με βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης της επιχορηγούμενης επιχείρησης.

To παραπάνω πρόγραμμα ΕΣΠΑ στοχεύει στη στήριξη και αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με 40% επιχορήγηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης προϋπολογισμού ύψους από 15.000€ έως 200.000 €.

Δείτε και το σχετικό βίντεο με την παρουσίαση των βασικών αρχών του προγράματος επιδότησης ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Δ.Σ της VK Premium, Κωνσταντίνο Βαμβακά.

Μέσω του προγράμματος αυτού, επιδιώκεται να αναβαθμιστούν οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις  μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Συγχρόνως με το πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων” και με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  Στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων στις νέες αγορές”

Οι 8 στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας που έχουν  ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου

επιχειρηματικής οργάνωσης είναι:
1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
3. Υλικά / Κατασκευές,
4. Εφοδιαστική Αλυσίδα,
5. Ενέργεια,
6. Περιβάλλον,
7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
8. Υγεία.

Προδημοσίευση προγράμματος "Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων τις νέες αγορές" - ΕΣΠΑ 2014-2020

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων” ΕΣΠΑ 2014-2020 που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους παραπάνω οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.

Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.

Εξαιρούνται από το πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων στις νέες αγορές”, οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση, τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων” θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

 Προϋπολογισμός έργων που θα εγκριθούν

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης επιχείρησης που θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων” μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 € έως 200.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες
μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του
  εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,
 • ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών
  οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με
  την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια,κ.α
 • η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκαοι
 • αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων” μπορούν να υποβάλουν ως επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και υποβολή της επιχειρηματικής σας πρότασης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων”.

Το πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων” είναι ένα από τα τέσσερα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που προδημοσιέυτηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2015.

Τα υπόλοιπα 3 (τρία) προγράμματα που προδημοσιέυτηκαν είναι: