Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II”

 

 

Παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 με την απόφαση του Υπουργείου ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Α) Τροποποιείται το Κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» σχετικά με την χρονική διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» και παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες (από 17 μήνες και 20 ημέρες σε 20 μήνες και 20 ημέρες) με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2015.

Αναφέρεται ότι η φράση του Κεφαλαίου 9  «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 17 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, ήτοι έως τις 30-9-2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 20 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης χωρίς δυνατότητα παράτασης».

Β) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του 13.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά» σχετικά με την φράση «Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 15 μηνών αντίστοιχα (ή 18 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης», και αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων όπως αυτή καθορίζεται στο Κεφάλαιο 9 του παρόντος, δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης».

Γ) Διαγράφεται το Υποκεφάλαιο 13.7 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», όπως ισχύει.

Στο Άρθρο 2 της ίδιας απόφασης αναφέρεται ότι «κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αρ. πρωτ. Oικ. 9670/1764/30-07-2013 Υπουργική Απόφαση, του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει.

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ), με ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, όπου αυτό απαιτείται.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης μπορείτε να το δείτε εδώ.