Πρόγραμμα Εσπα «ολοκληρωμένης παρέμβασης στήριξης γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Πρόγραμμα Εσπα «ολοκληρωμένης παρέμβασης στήριξης γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

γυναικεία επιχειρηματικότητα πρόγραμμα έσπα

Η επιδότηση Εσπα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων  από την ανεργία γυναικών και στη προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

update: Η υποβολή των προτάσεων του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ για την γυναικεία επιχειρηματικότητα έληξε στις 8/04/2013.Το πρόγραμμα βρίσκεται στην φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Το πρόγραμμα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την τόνωση της γυναικείας απασχόλησης αφορά επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε 8 περιφέρειες: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

 

Δηλαδή ΔΕΝ περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια στις περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε αν μπορείτε να υποβάλλετε πρόταση επενδυτικού σχεδίου, η VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορούν άμεσα να σας δώσουν τις απαραίτητες διευκρυνίσεις.

 

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων μπορεί να κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€. Στην περίπτωση δημιουργίας νέας/νέων θέσεων εργασίας (1 ΕΜΕ = ένα άτομο πλήρους απασχόλησης) ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να φτάσει μέχρι 32.000€.

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία, οι οποίες:

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ

 

Εξαιρούνται οι απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και οι απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες – ενέργειες Προγράμματος Εσπα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

 • 1.    Ενοίκια
 • 2.    Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
 • 3.    Δαπάνες Ίδρυσης της Επιχείρησης
 • 4.    Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική, Λογιστική και Τεχνική Υποστήριξη)
 • 5.    Έξοδα προβολής & διαφήμισης
 • 6.    Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
 • 7.    Δαπάνες παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου
 • 8.    Δαπάνες παροχής υπηρεσιών mentoring/coaching ή/και δαπάνες κατάρτισης σε πιστοποιημένο φορέα
 • 9.    Αποσβέσεις Παγίων
 • 10. Δαπάνες μίσθωσης/leasing εξοπλισμού και προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων
 • 11. Μισθολογικό κόστος (συμπ. Ασφαλιστικών εισφορών) νέας θέσης εργασίας (1 ΕΜΕ)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/9/2012.

 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

 

Το πρόγραμμα για την στήριξη της απασχόλησης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας προκυρήχθηκε στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΣΠΑ) -για πληροφορίες για τα προγράμματα ΕΣΠΑ δείτε εδώ-.

Επίσης, παράλληλα με το πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, έχει προκηρυχθεί ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

 

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.