Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ολοκληρώθηκε στις 16 Μαϊου 2013 το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για πληροφορίες για τα προγράμματα ΕΣΠΑ δείτε εδώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες. Οι προτάσεις βρίσκονται σε στάδιο Αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα ενισχύονται:
• υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας
• νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

 Για να μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να υποβάλει πρόταση για επιδότηση από το ΕΣΠΑ θα πρέπει να εκτελεί συγκεκριμένες δραστηριότητες: αναλυτική παρουσίαση δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ΕΣΠΑ

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων VK Premium μπορούν να αναλάβουν ολα τα στάδια διερεύνησης, σύνταξης και υποβολής της πρότασης.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται:
• Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
• Από 20.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».
• Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά:
• Με την Προκήρυξη του προγράμματος (14/01/2013) για τις περιφέρειες της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, και Νοτίου Αιγαίου
• Με την Ηλεκτρονική Υποβολή της Πρότασης για τις λοιπές περιφέρειες και τις Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανά Περιφέρεια και ανά μέγεθος επιχείρησης και κυμαίνονται από 40% έως 60%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης έως 15.000,00€)
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
5. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
7. Λογισμικό
8. Προβολή – Προώθηση
9. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
10. Λειτουργικές Δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι:
• Μέχρι και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
• Μέχρι και δώδεκα (12) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για την θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».
Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης ύστερα από αντίστοιχο αίτημα.

Στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising).

Η VK PREMIUM μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.