Προδημοσίευση Δράσης Υποστήριξης Επιχ. Αγροδιατροφικού Κλάδου

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).

H ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο (δράση) υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους.

Το πρόγραμμα ανήκει στις εγκεκριμένες δράσεις του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου στους οποίους απευθύνεται η Δράση είναι:

 1. Επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια.
 2. Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου της ίδιας γεωγραφικής Περιφέρειας. Oι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (N. 4015/2011) ή συμπράξεις επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. H νομική οντότητα του συνεργατικού σχηματισμού και των μερών που τον απαρτίζουν αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή πρότασης.

Δεν επιτρέπονται:

 • H συμμετοχή κάποιου δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία προτάσεις.
 • H υποβολή πρότασης από επιχείρηση που τελεί υπό σύσταση.
 • Δραστηριότητες που ενισχύονται:
 • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
 • Εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 • Πρωτογενής γεωργική παραγωγή.
 • Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1Συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις
(αφορά δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση)
2Kαινοτομία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

 • την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και

 • την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό

 • συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν

 • υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών, λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
3Διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

 • δαπάνες προσωπικού

 • δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
4Eπαγγελματική κατάρτιση

 • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών

 • λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

 • δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών

 • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες.

ΔΑΠΑΝΕΣ TOY ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟY ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟY ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1
 • επενδύσεις για την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

 • λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με:

 • Tον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

 • Tην προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού

 • Tη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.
 • H χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της Δράσης Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ’ αυτόν, είναι 24-36 μήνες.

  Το διάστημα υποβολής των προτάσεων δε θα είναι μικρότερο από 2 μήνες, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους πέντε (5) μήνες.

  Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.