Προδημοσίευση Δράσης Υποστήριξης Επιχ. Αγροδιατροφικού Κλάδου

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).

H ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο (δράση) υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους.

Το πρόγραμμα ανήκει στις εγκεκριμένες δράσεις του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου στους οποίους απευθύνεται η Δράση είναι:

  1. Επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια.
  2. Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου της ίδιας γεωγραφικής Περιφέρειας. Oι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (N. 4015/2011) ή συμπράξεις επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. H νομική οντότητα του συνεργατικού σχηματισμού και των μερών που τον απαρτίζουν αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή πρότασης.

Δεν επιτρέπονται:

  • H συμμετοχή κάποιου δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία προτάσεις.
  • H υποβολή πρότασης από επιχείρηση που τελεί υπό σύσταση.
  • Δραστηριότητες που ενισχύονται:
  • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
  • Εμπορία γεωργικών προϊόντων.
  • Πρωτογενής γεωργική παραγωγή.
  • Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας.

H χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της Δράσης Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ’ αυτόν, είναι 24-36 μήνες.

Το διάστημα υποβολής των προτάσεων δε θα είναι μικρότερο από 2 μήνες, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους πέντε (5) μήνες.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.