Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις franchise από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις franchise από το νέο ΕΣΠΑ

Σύντομα τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 αναμένονται να ανακοινωθούν και επίσημα. Σύμφωνα με προσφατες πληροφορίες οι νέες δράσεις ΕΣΠΑ θα παρέχουν και επιδοτήσεις για επιχειρήσεις franchise (δικαιόχρησης), αφού μετά από αρκετά χρόνια αποκλεισμού από τις Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, οι προτάσεις επενδυτικών έργων για δίκτυα franchise θα μπορούν να είναι επιλέξιμες.

Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις franchise από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Από την περίοδο πριν την οικονομική κρίση και κατά την διάρκεια των δράσεων ΕΣΠΑ 2007-2014, οι εταιρείες δικαιόχρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα κρίνονταν ως μη επιλέξιμες.

Το 2009 είχε προβλεφθεί κονδύλι 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων franchise από τους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Από τότε και έπειτα οι επιχειρήσεις franchise (δικαιόχρησης) δεν ήταν επιλέξιμες στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Οι κατά καιρούς προσπάθειες του κλάδου επιχειρήσεων franchise για την άρση των περιορισμών δεν καρποφόρησαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει πλήγμα στον κλάδο εν μέσω κρίσης και αναβολή ορισμένων επενδυτικών σχεδίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν με τη μέθοδο του franchise.
Η πρόταση του κλάδου είναι να υπάρχει όμοια αντιμετώπιση των δικτύων franchise σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης που αιτείται ενίσχυσης.

Παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία, το 2015 παρατηρήθηκαν στην αγορά του franchise σταθεροποιητικές τάσεις, με αύξηση πελατολογίου, παρά τη μείωση της μέσης απόδειξης ανά συναλλαγή.

Κριτήρια επιδότησης για franchise από το νέο ΕΣΠΑ

Πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Τουρισμού αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των αλλαγών που θα ανακοινωθούν για το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, θα προβλέπονται τροποποιήσεις ειδικά για τις επιχειρήσεις franchise, έτσι ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν για επενδύτικές προτάσεις που αφορούν, αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, υποδομές, τεχνολογική αναβάθμιση κ.ά.

Προβλέπουμε ότι σίγουρα θα υπάρχουν προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης δικαιόχρησης, καθώς θα ελέγχεται η πιθανή μετοχική σχέση franchisor – franchisee, δηλαδή η περίπτωση ενίσχυσης de minimis, αλλά και αν το αίτημα αφορά entry fees ή δικαιώματα χρήσης brand name.

Επίσης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην επιδοτούνται τα entry fees, αλλά θα επιδοτείται η αγορά τεχνογνωσίας όταν τεκμηριώνεται μέσω σχετικών μελετών ή εγχειριδίων λειτουργίας.

Εν αναμονή λοιπόν, της επίσημης ανακοίνωσης των νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, να ορισθούν οι γενικές προϋποθέσεις, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι κλάδοι και δραστηριότητες είναι επιλέξιμοι για την σύνταξη αντίστοιχων επενδυτικών προτάσεων.