Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν

Επιτυχία για την VK PREMIUM στο πρόγραμμα HORIZON 2020

Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν (SME Instrument)

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” ξεχωρίζει το Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν (SME Instrument).

Το Εργαλείο αυτό ανήκει στον άξονα των “Κοινωνικών Προκλήσεων” του Ορίζοντα 2020 και χρηματοδοτεί καινοτόμα σχέδια που θα βοηθήσουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αυξήσουν το μέγεθός τους και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες, μέσα και έξω από την Ε.Ε.

Με προϋπολογισμό €1.63 δισ. για την περίοδο 2018-2020, το Εργαλείο για τις ΜΜΕ καλείται να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜMΕ με προσανατολισμό προς τις διεθνείς αγορές, για την διεξαγωγή ερευνών υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης. Το Εργαλείο αυτό απευθύνεται σε όλων των ειδών τις καινοτόμες ΜMΕ, προκειμένου να δημιουργήσει ταχέα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Μία επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως ΜΜΕ όταν απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή/και το σύνολο του ενεργητικού της δεν ξεπερνά τα €43 εκατ. Κατά τον υπολογισμό του μεγέθους μίας επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη και η μετοχική σχέση που έχει με άλλες επιχειρήσεις.

Ύψος Διαθέσιμης Ενίσχυσης

Το Εργαλείο για τις ΜΜΕ έχει ως στόχο να δώσει μία δυνατή ώθηση στην καινοτομία, ενισχύοντας τις καινοτόμες ΜΜΕ που επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Για όσες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα, επιφυλάσσονται ενισχύσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως:
• Επιχορηγήσεις για μελέτες σκοπιμότητας (€50.000)
• Επιχορηγήσεις για ανάπτυξη καινοτομιών, οι οποίες κυμαίνονται από €500.000 – €2.500.000 (έως 70% του συνολικού κόστους του project)
• Πρόσβαση σε ευρεία γκάμα εργαλείων ενίσχυσης της καινοτομίας, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπορική της εκμετάλλευση

Οι 3 Φάσεις του Εργαλείου Ενίσχυσης καινοτομίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

1. Εκτίμηση Βιωσιμότητας

Στην 1η Φάση του Εργαλείου χρηματοδοτείται η εκτίμηση για την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησης μιας επαναστατικής καινοτομίας που η μικρομεσαία επιχείρηση θέλει να εκμεταλλευτεί και εμπορευματοποιήσει. Υποβάλλεται ένα σύντομο επιχειρηματικό πλάνο (περίπου 10 σελίδες), το οποίο θα εξηγεί γιατί ένα project είναι καινοτόμο καθώς και την τεχνολογική και οικονομική του βιωσιμότητα. Η συμμετοχή στην Φάση 1 του Εργαλείου είναι προαιρετική, εάν όμως στεφθεί με επιτυχία, επιτρέπει την απευθείας συμμετοχή στη Φάση 2.

Χρηματοδότηση: εφάπαξ €50.000 για κάθε project (μια επιχείρηση μπορεί να καταθέσει πολλά project) για την εκπόνηση μιας εκτενούς μελέτης βιωσιμότητας, η οποία είναι απαραίτητη στη Φάση 2.
Διάρκεια: περίπου 6 μήνες

2. Ανάπτυξη της Καινοτομίας

Η 2η Φάση του Εργαλείου για τις ΜΜΕ στοχεύει στην ενίσχυση δραστηριοτήτων Ε&Α, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες επίδειξης (δοκιμές, πρωτότυπα, μελέτες κλίμακας, σχεδιασμός, καινοτομικές πιλοτικές διεργασίες, επικυρώσεις, επαλήθευση επιδόσεων κ.α.) ενθαρρύνοντας έτσι την ανάμειξη δυνητικών πελατών. Χρηματοδότηση διατίθεται μόνο σε καινοτομικά projects, τα οποία συνοδεύονται από ένα άρτιο και εκτενές επιχειρηματικό πλάνο (με δυνατότητα χρηματοδότησης και εκπόνησης του επιχειρηματικού πλάνου στη Φάση 1).

Χρηματοδότηση: κυμαίνεται από €500.000 – €2.500.000 (καλύπτει έως το 70% των δαπανών, και σε συγκεκριμένες εξαιρέσεις έως το 100%)
Διάρκεια: συνήθως 12-24 μήνες

3. Εμπορική Εκμετάλλευση

Η Τελική Φάση του Εργαλείου για τις ΜΜΕ προσφέρει μέσα διευκόλυνσης προκειμένου οι ΜμΕ να εμπορευματοποιήσουν τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τους. Αυτά τα μέσα διευκόλυνσης περιλαμβάνουν δικτύωση, εκπαίδευση, καθοδήγηση, εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης καθώς και άλλες πολλές υπηρεσίες μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων (Enterprise Europe Network). Οι ΜμΕ δεν λαμβάνουν άμεση χρηματοδότηση στη Φάση 3.

Συνίσταται οι ΜΜΕ να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση από την Φάση 1, παρόλα αυτά δικαιούνται να κάνουν αίτηση απευθείας στη Φάση 2 ή ακόμη και στη Φάση 3 εάν το επιθυμούν, ανάλογα με το στάδιο υλοποίησης που βρίσκεται το project τους. Επιτυχής ολοκλήρωσης μίας φάσης επιτρέπει την άμεση συμμετοχή στην επόμενη.

Οι προσκλήσεις για τις 2 πρώτες φάσεις μέσα στην περίοδο 2018 – 2020 έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Φάση 1:

1) 08/02/2018    2) 03/05/2018

3) 05/09/2018    4) 07/11/2018

5) 13/02/2019    6) 07/05/2019

7) 05/09/2019    8) 06/11/2019

9) 12/02/2020    10) 06/05/2020

11) 02/09/2020  12) 04/11/2020

Φάση 2:

1) 10/01/2018    2) 10/03/2018

3) 23/05/2018    4) 10/10/2018

5) 09/01/2019    6) 03/04/2019

7) 05/06/2019    8) 09/10/2019

9) 08/01/2020    10) 18/03/2020

11) 19/05/2020  12) 07/10/2020

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ είναι κοντά σας για:
• την αξιολόγηση της καινοτόμου ιδέας σας
• να σας βοηθήσει με την ολοκλήρωση των Φάσεων 1 και 2
• την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού σας σχεδίου

 

Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν (SME Instrument)