Νέες αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011

Νέες αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011

Νέες αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011Οι νέες διατάξεις που τροποποιούν σημαντικά τον Επενδυτικό νόμο 3908/2011 ψηφίστηκαν στις 10/4/2013 από την Βουλή. Ο Επενδυτικός νόμος 3908/2011 γίνεται φιλικότερος προς τους επενδυτές, ενώ εντάσσονται και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ευεργετικές του διατάξεις.
Κάνοντας μια σύντομη περιγραφή σχετικά με τις ψηφισθέντες διατάξεις, μπορούμε να απαριθμήσουμε 21 κύρια σημεία αλλαγών – τροποποιήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011:

Οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν αφού θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ.

1.  Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής, μπορούν να συμπεριληφθούν εκτός των άλλων και στοιχεία της επιχείρησης – φορέα της επένδυσης, που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και υπολογιζωνται με βάση την μέση αξία τους των τελευταίων τριών μηνών.

2. Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να υποβάλλονται όλο το χρόνο, ενώ θα αξιολογούνται σε δύο χρονικές περιόδους αυτές του Μάιου και του Νοέμβριου κάθε έτους, για όσες υποβολές γίνονταιι μέχρι 30/4 ή μέχρι 30/10 αντίστοιχα.

3 .Τα Κέντρα Αποκατάστασης και τα ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια του τουρισμού υγείας μπαίνουν στις ευνοϊκές διατάξεις επιχορήγησης, ο ορισμός των οποίων θα καθοριστεί με νέα υπουργική απόφαση.

4.Οι πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους σε περιοχές Β.Ε.Π.Ε. μπορούν να έχουν αυξημένο ποσοστό επιδότησης όταν με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου δεν  έχουν εξαντλείσει σε ποσοστό το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων, με ευνοημένες τις περιοχές Β.Ε.Π.Ε.: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης , Λάρισας , και Βόλου.

5.Μειώνεται από 6ετία σε 5ετία ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακή μονάδα 3 αστέρων και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για νέο εκσυγχρονισμό.

6. Για τα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η δεν υπάρχει υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής από τον συνδυασμό της ενίσχυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και αφορούσε επιχορήγηση κεφαλαίου (70% ή 80%) μαζί μει φορολογική απαλλαγή (30% ή 20%).

7. Στις επενδυτικές προτάσεις Γενικής επιχειρηματικότητας δεν είναι υποχρεωτική η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

8.     Μπορούν να ενταχθούν ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και θα είναι 3  αστέρων και άνω, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους.

9.     Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης του μισού από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό φορολογικής απαλλαγής αρχίζοντας από την διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.

10.   Οι συνέργειες για την περιφέρεια Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης μειώνονται από 10 σε 5 , ενώ στην επαρχία μειώνονται  από 5 σε 3.

11.   Μεταβάλλονται προς τα κάτω, Σε ορισμένα νησιά τα ποσοστά ενίσχυσης με τις ισχύουσες διατάξεις δεν εξαντλούσαν το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων, νησιά όπως η Σκιάθος, Αλόννησος, Κρήτη.Τώρα αυτά τα ποσοστά μειώνονται.

12.  Και τουριστικές επιχειρήσεις camping 3 αστέρων μπορούν να υποβάλουν προτάσεις.

13.   Εντάσονται οι σταθερές και μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και τα έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων.

14.   Επενδύσεις που αφορούν μετατροπή χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2  αστέρων και άνω  μπορούν να ενταχθούν με βάση τις αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο.

15.   Αυξάνεται η διάρκεια της φορολογικής απαλλαγής,  έτσι  ο επενδυτής που  επιλέγει την επιχορήγηση μέσω της φορολογικής απαλλαγής έχει το δικαίωμα να την εφαρμόσει για 10 χρόνια ή 12 αν είναι νέα επιχείρηση, ενώ παλαιότερα μπορούσε να επιλέξει 8 ή τα 10 έτη αντίστοιχα.

16.   Επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής για συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπίας, θεματικά πάρκα, γήπεδα γκολφ, ιαματικών πηγών κέντρα προπονητικού-αθλητικού τουρισμού μπορούν να ενταχθούν στον Επενδυτικό νόμο ν.3908/3022.

17.   Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης γίνεται ο προβλεπόμενος από την απόφαση ένταξης.

18.   Στα μεγάλες επενδύσεις ύψους έως και 50 εκατομμύρια ευρώ δίνεται το δικαίωμα επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για τα επενδυτικά έργα που είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ παρέχεται το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής για το ποσό της επένδυσης που ξεπερνά το ποσό αυτό.

19.   Αλλάζουν τα όρια της συσσώρευσης των ενισχύσεων και γίνονται 15 εκατομμύρια ευρώ για μεμονωμένες και 30 εκατομμύρια για και για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντίστοιχα.

20.   Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε η ανάθεση του ελέγχου των επενδυτικών νόμων να μπορεί να γίνει και από άλλους φορείς εκτός του δημοσίου.

21.   Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι και το 100% της επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους +10% από την αιτούμενη προκαταβολή, καθώς και λήψη δεύτερης δόσης προκαταβολής στην περίπτωση όπου με την α’ δόση δεν έχει εξαντληθεί το σύνολο της επιχορήγησης, ενώ έχει διενεργηθεί έλεγχος στο 50% του έργου και έχει καταβληθεί το σύνολο της ίδιας συμμετοχής.

Συνοψίζοντας τις νέες αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούνται ευνοϊκότεροι όροι για να δημιουργηθούν κίνητρα επενδύσεων σε αυτή την κρίσιμη οικονομική περίοδο.