Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Αναμένεται να προκηρυχθεί στο προσεχές διάστημα το νέο πρόγραμμα  «Ενίσχυσης της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας», με σκοπό την παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση των πάσης φύσεως αποβλήτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας και της αρχής «Μη σπαταλάς ότι είναι χρήσιμο (reduce, recycle, reuse)», ως στοιχείο προώθησης της σχετικής πολιτικής στα θέματα επιχειρηματικότητας – περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) στοχεύοντας στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας.

Επένδυση

Από 250.000€ έως 2.500.000€

Σκοπός

Eνίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ για την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων, ιδίων ή/και τρίτων.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιλέξιμες είναι και οι 13 περιφέρεις της χώρας.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Τριάντα Έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Στόχοι

 • τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
 • την περαιτέρω ανάπτυξη τόσο του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων όσο και του τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων,
 • την επέκταση της δυναμικότητάς τους για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών,
 • την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά,
 • την κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων,
 • την έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της Κυκλικής Οικονομίας,
 • τη δημιουργία προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμες μορφές αποβλήτων

 • Απόβλητα αστικού τύπου
 • Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων
 • Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
 • Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
 • Απόβλητα από δραστηριότητες αλιείας/ ιχθυοκαλλιέργειας.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 20.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και σε περίπτωση μη κάλυψης του παραπάνω ποσού, θα προκηρυχθεί νέος κύκλος με το αδιάθετο ποσό προσαυξημένο κατά 15 εκατ. ευρώ. (Συνολικά δηλαδή 35 εκατ. ευρώ).


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλ. κέντρο:   210 6835560

Fax:   210 6835551

E-mail:   info@vkpremium.com 

Αμαρουσίου Χαλανδρίου 71, Μαρούσι

 

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.