Πως ο νομος fast track προωθεί τις επενδύσεις μεγάλου μεγέθους

Με το Νόμο Fast Track για επενδύσεις μεγάλου μεγέθους (N. 3894/2010), η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχει σε Έλληνες και ξένους επενδυτές ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την γρήγορη υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Μέσω του Fast Track καταργούνται σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι αναστέλλουν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Παρακάμπτεται δηλαδή η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου και η αδιαφάνεια, που σήμερα αποθαρρύνουν τους επενδυτές και καθυστερούν σημαντικά την υλοποίηση των μεγάλων έργων.
Νομος fast track για επενδύσεις μεγάλου μεγέθουςΣτόχος του νόμου Fast Track για επενδύσεις μεγάλου μεγέθους είναι η ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δημιουργούν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα ευρέως φάσματος και σημαντικής εντάσεως στην Ελληνική Οικονομία. Σαν αποτέλεσμα θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σύγχρονων υποδομών, δικτύων και τελικά υπηρεσιών για τους πολίτες. Επομένως, ο Νόμος «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως είναι η επίσημη ονομασία του Fast Track, διευκολύνει τις επιχειρήσεις στο να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις χωρίς τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από τη γραφειοκρατία και το νομικό πλαίσιο, τους κύριο λόγους δηλαδή που αποθάρρυναν τους επενδυτές πρωτύτερα.
Ο Νόμος «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» (Ν.4146/2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενισχύει και διευρύνει το Fast Track, απλοποιώντας την αδειοδοτική διαδικασία. O νέος Νόμος Fast Track απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τις στρατηγικές επενδύσεις, καθιστώντας τη διαδικασία πιο εύκολη, πιο ομαλή και πιο ελκυστική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταχεία αδειοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ήδη σε ισχύ και λειτουργία και ότι η νομοθεσία βάσει του Ν. 4146/2013 αποτελεί τροποποίηση και διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Τα βασικότερα στοιχεία του Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» (Ν.4146/2013) είναι τα εξής:

• Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων θα αναλάβει όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης συγκεκριμένων αδειών εσωτερικά. Το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων διευκολύνεται, καθώς συστήνεται Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
• Το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων διευρύνεται καθώς παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν, η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη διαδικασία, εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο εξασφαλίζει τη διατήρηση τουλάχιστον 600 θέσεων εργασίας
• Ενισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)
• Δίνονται φορολογικά κίνητρα, όπως η διασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, η παροχή φοροαπαλλαγών, και η έκπτωση ύψους 10% των παραβόλων που είναι απαραίτητα σε κάποιες άδειες.
• Καταργείται η εγγυητική επιστολή
• Δυνατότητα έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, εντός ενός μηνός
• Σε περίπτωση που μία άδεια δεν εκδίδεται εντός των απαιτούμενων χρονικών ορίων, ο Υπουργός Ανάπτυξης εξουσιοδοτείται να την εκδώσει εντός ενός μηνός
• Οι ξένοι επενδυτές διευκολύνονται ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τα €250.000.
• Για πρώτη φορά δημιουργείται κεντρική χαρτογράφηση των αδειοδοτικών διαδικασιών

Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός περιεκτικού νομοθετικού πλαισίου για την χρήση της γης αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, εντάχτηκαν στο νέο Νόμο 4146/2013 τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα σχέδια αυτά επιτρέπουν την παρέμβαση του κράτους όταν κρίνεται απαραίτητη η χρήση συγκεκριμένης τοποθεσίας προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση.
Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) διέπουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τα οποία προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ, του Ν. 3986/2011, περί δημοσίων Ακινήτων. Χρήση των σχετικών πλαισίων μπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήματος του επενδυτή.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή συμβουλή σχετικά με τον νόμο Fast Track και τα επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας, τα εξειδικευμένα στελέχη της VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι πάντα στην διάθεσή σας.