Παράταση για πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

Παράταση - Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.

Εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το αργότερο μέχρι τις 31-12-2015.

Επισυνάπτουμε την Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού με αναλυτική αναφορά στις αλλαγές, τον Οδηγό καθώς και τα Παραρτήματα του.

Τροποποιημένος Οδηγός του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»