Προδημοσίευση: Επιχειρηματική Ευκαιρία – ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 έγινε η προδημοσίευση για το πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία – ΕΣΠΑ 2014-2020 του οποίου βασικός στόχος είναι η στήριξη των ανέργων για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start-up business) που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

   Δικαιούχοι προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία » – ΕΣΠΑ 2014-2020

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014.
Το πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία που προδημοσιεύθηκε προβλέπει την ενίσχυση των παρακάτω τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας:
Οι τομείς που θα ενισχυθούν είναι οι παρακάτω:

  • Επιχειρηματική Ευκαιρία - ΕΣΠΑ 2014-2020Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Τουρισμός
  • Υγεία
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000,00€ έως 40.000,00€ και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων για την Επιχειρηματική Ευκαιρία θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία».

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.