Προδημοσίευση: Επιχειρούμε Δυναμικά – ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 έγινε η προδημοσίευση για το πρόγραμμα Επιχειρούμε Δυναμικά – ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

  Δικαιούχοι προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» – ΕΣΠΑ 2014-2020

Συγκεκριμένα ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση των επιλέξιμων δραστηριοτήτων για το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Δυναμικά”.

Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη, η επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
Το πρόγραμμα Επιχειρούμε Δυναμικά που προδημοσιεύθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπει την ενίσχυση των παρακάτω τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Υγεία

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 300.000,00€ και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Επιχειρούμε Δυναμικά (ΕΣΠΑ 2014-2020) είναι 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.
Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αρχίσουν ΑΜΕΣΑ τη διαδικασία προετοιμασίας υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά».

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.