Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσίευση προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" - ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Προδημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 το πρόγραμμα “Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης” του ΕΣΠΑ 2014-2020 με βασικό στόχο την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

To παραπάνω πρόγραμμα ΕΣΠΑ στοχεύει στην Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με 100% επιχορήγηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης προϋπολογισμού ύψους από 5.000€ έως 25.000 €.

Μέσω του προγράμματος αυτού, οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν κίνητρα για την αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης, μέσω της δημιουργίας νέων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δείτε και το σχετικό βίντεο με την παρουσίαση των βασικών αρχών του προγράματος επιδότησης ΕΣΠΑ για τους Πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ από τον Δ.Σ της VK Premium, Κωνσταντίνο Βαμβακά.

  Δικαιούχοι και προϋποθέσεις προγράμματος “Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων”

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης “Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

 Ειδικότερα:

  • άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,

ή

  • φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης” είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή,

δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση. Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα για την παροχή της υπηρεσίας.

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

 Προϋπολογισμός έργων που θα εγκριθούν

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 35% και 2ος κύκλος 2016: 65%).

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης επιχείρησης που θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα “Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 € έως 25.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 

  • ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),
  • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
  • τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες – ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
  • οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
  • το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
  • ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
  • οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
  • οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων” και θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό, θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και υποβολή της επιχειρηματικής σας πρότασης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 “Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”.

Το πρόγραμμα “Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” είναι ένα από τα τέσσερα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που προδημοσιεύτηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2015.

Τα υπόλοιπα 3 (τρία) προγράμματα που προδημοσιεύτηκαν είναι: