Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπηρεσίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού

 

Προδημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 το πρόγραμμα “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” του ΕΣΠΑ 2014-2020 με βασικό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

To παραπάνω πρόγραμμα ΕΣΠΑ στοχεύει στη στήριξη και αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με 40% επιχορήγηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης προϋπολογισμού ύψους από 15.000€ έως 150.000 €.

Μέσω του προγράμματος αυτού, οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Τουρισμού, έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά.

Συγχρόνως με το πρόγραμμα “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων” και με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον χώρο του Τουρισμού.
Δείτε και το σχετικό βίντεο με την παρουσίαση των βασικών αρχών του προγράματος επιδότησης ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων από τον Δ.Σ της VK Premium, Κωνσταντίνο Βαμβακά.

  Δικαιούχοι και προϋποθέσεις προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων”

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων” ΕΣΠΑ 2014-2020 που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία

τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.

Προδημοσίευση προγράμματος "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων" - ΕΣΠΑ 2014-2020

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων” θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

 Προϋπολογισμός έργων που θα εγκριθούν

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης επιχείρησης που θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων” μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 € έως 150.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες
μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 

  • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
  • οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
  • οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
  • οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
  • η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
  • οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων” μπορούν να υποβάλουν ως επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και υποβολή της επιχειρηματικής σας πρότασης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων”.

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων” είναι ένα από τα τέσσερα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που προδημοσιεύτηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2015.

Τα υπόλοιπα 3 (τρία) προγράμματα που προδημοσιεύτηκαν είναι: