Προϋποθέσεις ένταξης στην διαδικασία «Fast Track»

Προϋποθέσεις ένταξης στην διαδικασία «Fast Track»

Με το πρόσφατο νόμο «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (διαδικασία «Fast Track»), το ελληνικό κράτος παρέχει στους διεθνής και Ελληνες επενδυτικές ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών για την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Γίνεται προσπάθεια να εξαλειφθούν τυχόν εμπόδια που κάνουν δύσκολες τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς παρακάμπτεται η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου που συνήθως αποθαρρύνουν τους επενδυτές και καθυστερούν τα έργα.

Προϋποθέσεις ένταξης στην διαδικασία «Fast Track»Ο Νόμος 3894/10, αλλά και ο Ν. 4072/2012 έχουν ώς στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα έχουν σημαντικά και μεγάλης έκτασης αποτελεσματα στην εθνική οικονομία.

Η επιτάχυνση των Στρατηγικών Επενδύσεων προκύπτει από την σύντμηση των προθεσμιών της αδειοδοτησης.

Γενικές προϋποθέσεις ένταξης στην διαδικασία «Fast Track»:

  • Επιθυμία του ιδιώτη επενδυτή να ενταχθεί.
  • Η επένδυση να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου
  • Να εγκριθεί από τη Δ.Ε.Σ.Ε.

Επιπρόσθετα, με την διαδικασία «Fast Track» παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στην Βουλή, όταν κρίνεται απαραίτητο για το εθνικό συμφέρον, να νομοθετήσει ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για μία Στρατηγική Επένδυση.

Κατά την διαδικασία fast track, στρατηγικές Επενδύσεις νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στις υποδομές, εγκαταστάσεις και δίκτυα στους εξής κλάδους: βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμό, μεταφορές και επικοινωνίες, παροχή υπηρεσιών υγείας, διαχείριση απορριμμάτων, έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, τομέα εκπαίδευσης, τομέα του πολιτισμού, στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων, στην παροχή υπηρεσιών.

Ανάλογα με τις προϋποθέσεις το συνολικό κόστος της επένδυσης πρέπει να είναι πάνω από €100.000.000 ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης ή πάνω από €15.000.000 για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, ή €3.000.000 για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA, ή να είναι πάνω από €40.000.000 και ταυτόχρονα από την επένδυση αυτή να δημιουργούνται τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας ή από την επένδυση να δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή να διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 600 θέσεις εργασίας ή το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι πάνω από €5.000.000 για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων του Μέρους Β ́ του ν. 3982/2011 (Α ́143).

Σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ιδιωτικής στρατηγικής επένδυσης, λαμβάνονται υπόψη κυρίως η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ή υφιστάμενης επένδυσης, η φερεγγυότητα του επενδυτή, η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και ιδίως της βιομηχανίας, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Για να ενταχθεί μία στρατηγική επένδυση στην διαδικασία fast track , πρέπει να εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ο υποψήφιος επενδυτής αφού εκτιμήσει ότι η σχεδιαζόμενη επένδυσή του μπορεί να ενταχθεί στην διαδικασία fast track, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», και να ορίσει μια συνάντηση κατά την οποία θα παρουσιάσει συνοπτικά το επενδυτικό σχέδιο.

Αντίστοιχα η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» θα εκτιμήσει και θα ενημερώσει τον επενδυτή αν η πρότασή του εμπίπτει στην διαδικασία, ώστε έπειτα ο ενδυτής να υποβάλει και τυπικά και επίσημα την αίτηση ένταξης.

Η διαδικασία «Fast Track» για την τυπική και επίσημη υποβολή επενδυτικής πρότασης προς υπαγωγή στον νόμο 3894/2010 διενεργείται σε δύο στάδια:

Α) Ο ιδιώτης επενδυτής προκαταρκτικά αποστέλλει μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ηλεκτρονικό αίτημα για τον ορισμό συνάντησης μαζί με τα ακόλουθα αρχεία:

α) Επιτελική σύνοψη (executive summary) ή το επιχειρηματικό σχέδιο της επένδυσης.

β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία (investment impact assessment).

Β)Την ημέρα της συνάντησης οριστικής υποβολής, ο επενδυτής παραδίδει σε τρία όμοια αντίτυπα αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή τα εξής:

α) Αίτηση υπαγωγής

β) Επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα περιέχει την Επιτελική σύνοψη (Executive Summary), την τεκμηρίωση ότι τα κριτηρία του πρώτου άρθρου του νόμου 3894/10 ικανοποιούνται και την αιτούμενη συνδρομή από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το νόμο 3894/10.