Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία

Για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε €10.350.000.

Μόλις δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1976 Β/21-7-2014 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 2.3 “Μεταποίηση & Εμπορία” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Στόχος του προγράμματος Αλιείας – Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία είναι η βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης και των εγκαταστάσεων εμπορίας του τομέα της αλιείας.

Προϋπολογισμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας - Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & ΕμπορίαΤα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια Μεταποίησης & Εμπορίας του τομέα Αλιείας πρέπει να έχουν προϋπολογισμό μεταξύ €20.000 και €3.000.000 για τις περιοχές που βρίσκονται εντός στόχου σύγκλισης και κατ’ ανώτερο €500.000 για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε €5.000.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3, είναι ατομικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Αλιευτικές ή Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα οι δικαιούχοι του Μέτρου 2.3 Αλιείας είναι:

Α. πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

Β. επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €50 εκατομμυρίων ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα €43 εκατομμύρια, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από €200 εκατομμύρια.

Γ. επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων και ετήσιου κύκλου εργασιών, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στη κατηγορία «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Υπαγόμενες Πράξεις

Ειδικότερα οι υπαγόμενες πράξεις που μπορούν να συμπεριλιηφθούν στα επενδυτικά σχέδια του επιχειρησιακού προγράμματος Μέτρο 2.3 Εμπορία και Μεταποίηση αφορούν:

1) Στην ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

2) Στην επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

3) Στην επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην απομάκρυνση διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια.

4) Στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.

5) Στη ίδρυση και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.

6) Στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίησης παραδοσιακών συνταγών.

7) Στην ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

Ποσοστό ενίσχυσης για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρειες Εντός Στόχου Σύγκλισης

Περιφέρειες Εκτός Στόχου Σύγκλισης

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

60%

40%

60%

Μεσαίες Επιχειρήσεις

50%

35%

55%

Επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 έως 250 εκ. €

30%

20%

50%

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού

45%

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της Πράξης. Επιπλέον οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01/08/2012 και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους και για την ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 433/2012 πρόσκλησης του Μέτρου 2.3 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 επενδυτικό σχέδιο με το ίδιο αντικείμενο – στόχο επένδυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο

• Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης κατά την ένταξη (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

• Δαπάνες για τη καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών-εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της πράξης, μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης

• Αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής πράξης.

• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την ένταξη της πράξης, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων)

• Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.

• Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων

• Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων

• Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού

• Αγορά μέσων μεταφοράς

• Εργαστηριακός εξοπλισμός

• Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού

• Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης

• Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

• Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοέλεγχου και σήμανσης-πιστοποίησης προϊόντων, σύμφωνα με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της πράξης.

• Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την ένταξη της πράξης.

 Προθεσμίες Υποβολής

Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας – Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία θα διαρκέσει έως την επίτευξη των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013.