Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία”

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” που έχει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
.
Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚΤο Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ το οποίο ανήκει στο ΕΠΑΝ ΙΙ, με προϋπολογισμό €4,56 δις δημοσίας δαπάvης έναντι προϋπολογισμού €24,79 δις του συνόλου των Προγραμμάτων για το νέο ΕΣΠΑ, καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας.
Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας για την επόμενη επταετία (2014-2020), βασίζεται στην εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την διαμόρφωση του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος («οικοσυστήματος») που θα βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να συμμετέχουν σε τμήματα παγκόσμιων αλυσίδων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑνΕκ) εκφράζει την διαμόρφωση και εφαρμογή μίας στοχευμένης δέσμης κινήτρων για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε επιλεγμένους τομείς.

Προτεραιότητες του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ

Κατέχοντας σημαντική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και την στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη παραγωγικών, ανταγωνιστικών και εξωστρεφών τομέων της οικονομίας όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, η υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, οι δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες.
Στην εφαρμογή της στρατηγικής της χώρας για την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή όπως εξειδικεύεται στις επιμέρους αναπτυξιακές προτεραιότητες, παράλληλα με τις παρεμβάσεις του ΕΠΑνΕΚ για την προώθηση της καινοτομίας και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, θα συμβάλλουν και οι σχετικές παρεμβάσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) αλλά και των λοιπών τομεακών με πόρους σε αντίστοιχους θεματικούς στόχους.

Συνέργειες και συμπληρωματικότητα του ΕΠΑνΕΚ με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία », ΕΠΑνΕΚ – και σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση/ανάπτυξη των υφιστάμενων ή/και νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Χώρας και των Περιφερειών της.

Με την ΕΠΑνΕΚ-κίνηση (2014-2020) – ΕΠΑΝ ΙΙ, θα υλοποιηθούν δράσεις εθνικής εμβέλειας που αφορούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας κατά κύριο λόγω σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας με έμφαση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της καινοτομίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας με τελικό σκοπό την παραγωγική αναβάθμισή της χώρας και την μετάβασή της σε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα βασίζεται σε βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση της στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Οι πόροι για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ θα προσανατολιστούν σε 9 στρατηγικούς τομείς δραστηριοτήτων.

• Στον Τουρισμό, δίνοντας έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού και στην ενίσχυση ικανοτήτων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των συμπλεγμάτων τουρισμού – πολιτισμού (π.χ. διασύνδεση αρχαιολογικής έρευνας με πολιτιστικό τουρισμό / τουρισμού – αγροδιατροφής, τουρισμού – υγείας και τουρισμού – περιβάλλοντος. Επίσης ενίσχυση επιχειρήσεων ή συμπράξεων για ην έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την ανάδειξη των τουριστικών πόρων σε ψηφιακές ξεναγήσεις, εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, eticketing, ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουριστικού οδηγού και ενημέρωσης.

• Στον τομέα της Υγείας και της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας με την Ενίσχυση για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ενίσχυση για την έρευνα και την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλε-ιατρικής.
• Στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) με την Προώθηση συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για τεχνολογική καινοτομία του τομέα (π.χ. δρομολόγηση, RFID, συστήματα αυτοματισμών διαχείρισης φορτίων).
• Στην Περιβαλλοντική Βιομηχανία με την Ενίσχυση επιχειρήσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών συλλογής – διαλογής – διαχωρισμού και αξιοποίησης των προϊόντων που προκύπτουν από τα υλικά προς ανακύκλωση. Ανάπτυξη τεχνολογιών ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την απορρόφηση και οικονομική αξιοποίηση των ανακτηθέντων υλικών από ειδικά ρεύματα αποβλήτων. Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών αιχμής για τη διαχείριση βιο-αποβλήτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
• Στον Αγροτοδιατροφικό τομέα όπως ενίσχυση για την έρευνα και την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων που σχετίζονται με τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων αγροδιατροφής/ βιομηχανίας τροφίμων.
• Στην Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας με την Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, π.χ. μέσω παραγωγής νέων ή βελτιωμένων δομικών υλικών, την ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων, τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα κτίρια, βελτίωση της απόδοσης και μείωση του κόστους των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης & ψύξης, αλλά και την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. κατασκευή πλωτών εξεδρών στήριξης ανεμογεννητριών, ανάπτυξη μικρών ανεμογεννητριών χαμηλού θορύβου, εύκαμπτα συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά (CPV).
• Στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών με την Ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας, με στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας
• Στον τομέα Υλικών – Κατασκευών όπως Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή, πλωτών κατασκευών και ναυπηγημάτων, οικολογικών χρωμάτων, επικαλύψεων από υλικά οργανικής βάσης, «έξυπνα» υλικα/προϊόντα, ανάπτυξη πρωτοποριακών «πράσινων» υλικών , κ.α.
• Στις Δημιουργικές Βιομηχανίες που περιλαμβάνουν ενίσχυση επιχειρήσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη εγχώριων πρώτων υλών (για την αγγειοπλαστική, βαμβάκι και άλλες εγχώριες πρώτες ύλες για την κλωστοϋφαντουργία, ποιοτικό ξύλο για την επιπλοποιία). Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού ψυχαγωγίας και εργαλείων ψηφιακού περιεχομένου. Διεξαγωγή προηγμένης έρευνας π.χ. για νέες τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης. Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών gamification.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” – ΕΠΑνΕΚ δομείται στους παρακάτω «’Άξονες Προτεραιότητας»:

•Άξονας 1: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (προϋπολογισμού €2.243 δις)

•Άξονας 2: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» (προϋπολογισμού €828,8 εκ.)
•Άξονας 3: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» (προϋπολογισμού €1,4 δις)
•Άξονας 4: «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» (προϋπολογισμού €68,3 εκ.)
•Άξονας 5: «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» (προϋπολογισμού €15,5 εκ.)

Σημείωση
Το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την επταετία 2014-2020, που υποβλήθηκαν μαζί με τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στις 17/07/2014 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ εδώ

Το προσεχές διάστημα αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις για το νέο ΕΣΠΑ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προτάσεων. Προγράμματα όπως το Εργαλείο ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και ο νόμος fast track, είναι ήδη ενεργά. Επικοινωνήστε με τους συμβούλους επιχειρήσεων της VK Premium για να σας παρουσιάσουν για τις δυνατότητες επιδότησης που προσφέρει το κάθε πρόγραμμα.