Συστήματα ποιότητας ISO

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνει την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την υποστήριξη κατά τον έλεγχο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου ISO στην επιχείρηση.

Υπηρεσίες

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρει η VK PREMIUM περιλαμβάνουν:

       α.  Την καταγραφή της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου,

       β. Την επισήμανση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης/ διόρθωσης ή/και αλλαγής για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου,

       γ.  Την καθοδήγηση κι εκπαίδευση του ατόμου που θα οριστεί ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (Υ.Δ.Π.) της επιχείρησης – και του εμπλεκόμενου προσωπικού της εταιρείας για την επιτυχή ανάπτυξη κι εφαρμογή του προτύπου ISO,

       δ.  Την καθοδήγηση του Υ.Δ.Π. της εταιρείας για την τήρηση ή/και συμπλήρωση όλων των εντύπων και αρχείων που απαιτούνται για την ορθή τήρηση του Συστήματος Ποιότητας καθώς και για την διεκπεραίωση των απαραίτητων σχετικών διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών,

       ε.  Την υποστήριξη του Υ.Δ.Π. της εταιρείας κατά τη διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων,

      στ. Την υποστήριξη του Υ.Δ.Π. της εταιρείας κατά τη διενέργεια της  διοικητικής ανασκόπησης και της αναθεώρησης των εταιρικών στόχων,

        ζ. Την υποβοήθηση της εταιρείας για την απαραίτητη προετοιμασία για την Πιστοποίηση, την παρουσία του Συμβούλου κατά την αξιολόγηση από τους Επιθεωρητές του Φορέα Πιστοποίησης καθώς και την υποστήριξη για την άρση των όποιων Μη Συμμορφώσεων εντοπιστούν κατά την ανωτέρω αξιολόγηση.

Συστήματα ποιότητας ISO

ISO 9001: 2000:

Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας θα πρέπει να είναι μια απόφαση στρατηγικής σημασίας για ένα οργανισμό. Η σχεδίαση και η θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σε έναν οργανισμό επηρεάζεται από τις ποικίλες ανάγκες, από τους ιδιαίτερους αντικειμενικούς σκοπούς από τα παρεχόμενα προϊόντα από τις διεργασίες που εφαρμόζονται και από το μέγεθος και τη δομή του οργανισμού.

Συστήματα ποιότητας ISOΠιστοποίηση Συστημάτων περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ISO 22000:2005

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της Αλυσίδας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
Το παρόν Διεθνές πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (εφεξής ΣΔΑΤ) προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.
Το πρότυπο είναι εφαρμοστέο σε όλους, ανεξαρτήτως μεγέθους, τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων και επιθυμούν να εφαρμόσουν συστήματα για τη συνεπή παροχή ασφαλών προϊόντων. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου μπορεί να υλοποιηθεί με την αξιοποίηση εσωτερικών και/ή εξωτερικών πόρων.
Όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Διεθνούς προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων περιλαμβάνουν τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους οργανισμούς σε ένα ή περισσότερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων. Οργανισμοί που συμμετέχουν άμεσα στην αλυσίδα τροφίμων είναι μεταξύ άλλων οι οργανισμοί παραγωγής ζωοτροφών, συγκομιδής, παραγωγής γεωργικών προϊόντων, παραγωγής συστατικών, μεταποίησης, λιανικής πώλησης, διάθεσης τροφίμων, τροφοδοσίας, υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των τροφίμων. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων είναι, μεταξύ άλλων, οι προμηθευτές τους σε εξοπλισμό, καθαριστικά και απολυμαντικά, υλικά συσκευασίας και άλλα υλικά που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα (εφεξής, υλικά σε επαφή με τρόφιμα).

ΕΛΟΤ 1801:2008

Πιστοποίηση Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801.
Το πρότυπο αυτό παρέχει απαιτήσεις για ένα σύστημα Διαχείρισης της Υγείας, και Ασφάλειας στην Εργασία , ώστε να καθιστά ικανό κάποιο οργανισμό να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή του.

AGRO 2-1 και AGRO 2-2:

Πιστοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή – Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγραφα AGRO 2-1 & AGRO 2-2
Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
Απευθύνεται, κυρίως, σε οργανωμένες ομάδες παραγωγών (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, κ.τ.λ.) αλλά και σε μεμονωμένους παραγωγούς.
Με την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Σ.Ο.Δ.) επιτυγχάνεται:
• η οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής,
• ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ,
• η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών,
• η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών,
• η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

AGRO 3:

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγραφα:
AGRO 3
AGRO 3-1: Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας
AGRO 3-2: Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων
AGRO 3-3: Προδιαγραφή για τη σφαγή των χοίρων
AGRO 3-4: Προδιαγραφή για τον τεμαχισμό, αποστέωση, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος

GLOBALGAP (EUREPGAP):

Πιστοποίηση Προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο GLOBALGAP (EUREPGAP)

Για περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα ποιότητας ISO η VK Premium Σύμβουλοι επιχειρήσεων εποικοινωνήστε μαζί μας!

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

[/one]