10 tips Επιτυχημένης Υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

10 tips Επιτυχημένης Υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Συγκεντρώσαμε 10 tips για την επιτυχημένη υποβολή αιτήσεων στη Δράση ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφορά επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000€ και παρέχει επιδότηση από 50% έως 65%.

Κατάσταση προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στην πετυχημένη υποβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία:

10 tips Επιτυχημένης Υποβολής αιτήσεων – «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

1. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν 2 τουλάχιστον άτομα πλήρους απασχόλησης  (2 ΕΜΕ) καθόλη τη διάρκεια του 2019. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπαχθεί επιχείρηση η οποία κατά το έτος αυτό απασχολούσε 2 εργαζομένους μερικής απασχόλησης.

2. Επιχείρηση που κατά τη χρήση 2017 και 2018 ήταν μικρή , αλλά κατά τη χρήση 2019 έγινε μεσαία μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας, καθώς ο προσδιορισμός του μεγέθους της επιχείρησης ως μεσαία γίνεται όταν διατηρεί αυτή την ιδιότητα για δύο συνεχόμενες χρήσεις.

3. Αιτήσεις που υποβάλλονται από 01-01-2020 και πριν την υποβολή των ετήσιων επίσημων φορολογικών εντύπων για το φορολογικό έτος 2019, λαμβάνονται υπόψιν τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2018, 2017, 2016 και 2015, ενώ για το απασχολούμενο προσωπικό τα έτη 2019, 2018 και 2017.

4. Επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα άνω του 25% του κύκλου εργασιών τους για την τελευταία κλεισμένη χρήση δικαιούνται ενίσχυση 65% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (εκτός από τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες και μεταφορικά μέσα).

5. Η δαπάνη του μισθολογικού κόστους των νέων εργαζομένων δεν θα πρέπει στο συνολικό υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο να ξεπερνάει το 20% και μέχρι 30.000 € ως ακολούθως:Το ανώτατο ποσό πλήρους μισθολογικού τους κόστους που δικαιούται να δηλώσει ο δικαιούχος για συγχρηματοδότηση είναι 30.000€ για δύο (2) ΕΜΕ, ανεξαρτήτως του κόστους της καθεμιάς.

6. Δεν δύναται να επιχορηγηθούν ΕΜΕ του έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (π.χ. για επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης εντός του 2020 δε θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες μισθοδοσίας της περιόδου που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου 2020)

7. Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’) , χωρίς όμως στην προσκομιζόμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού να πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη της σύμβασης.

8. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης, στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

9. Ως δικαιολογητικό για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μέσω δανειοδότησης δεν είναι αποδεκτή ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης παρά μόνο η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

10. Δικαιούχος έχει την δυνατότητα να μην καταθέσει δικαιολογητικά για την Ιδιωτική Συμμετοχή, εφόσον η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην Δράση. Στην περίπτωση όμως αυτή η επιχείρηση θα λάβει 0 βαθμολογία στο συγκεκριμένο βαθμολογούμενο κριτήριο.

Χρήσιμα Αρχεία : 

  1. Ενημερωτικό της VK PREMIUM (Συνοπτικά ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα)
  2. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
  3. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει την εμπειρία και τη γνώση να σας βοηθήσει στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων ή την επιδότηση της επιχείρισής σας στα πλαίσια των ενεργών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση