Υπηρεσίες υποβολης & διαχείρισης προγραμμάτων επιδοτήσεων Horizon 2020

Υπηρεσίες υποβολης & διαχείρισης προγραμμάτων Horizon 2020

Κατά την υποβολή αίτησης του επενδυτή και τη διαχείριση του έργου στο πλαίσιο των Φάσεων 1 και 2 του προγράμματος επιδοτήσεων «EASME HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η VK PREMIUM αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα εξής:

1. Την υποβολή αίτησης για την ένταξη στη Φάση 1 του προγράμματος «EASME HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT» με επιδότηση του μέγιστου προβλεπόμενου ποσού (50.000 €) που περιλαμβάνει:

  • Επεξεργασία των διαθέσιμων πρωτογενών στοιχείων και αποτύπωση αυτών στο business plan που απαιτείται για την ένταξη στην πρόσκληση -δίνοντας έμφαση στην αρτιότητα (Excellence), στον αντίκτυπο (Impact) και στην αποδοτικότητα της Υλοποίησης (Implementation) της πρότασης- για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης κατά τα απαιτούμενα, αναδεικνύοντας στο μέγιστο δυνατό τα καινοτομικά στοιχεία της πρότασης.

2.Την Εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου – Σχεδίου Βιωσιμότητας της Φάσης 1 του προγράμματος «EASME HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT» με τη συλλογή των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν:

  • Στην κατασκευή και στην προσαρμογή του προϊόντος-υπηρεσίας, στις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τη διάθεσή τους στις αγορές, στην ανάπτυξη του δικτύου και την εμπορική διάθεση τους και
  • Στην διαμόρφωση του αναλυτικού χρονοπρογράμματος υλοποίησης
  • Στη διαμόρφωση του/των αναλυτικού/ών πινάκων απορρόφησης των κονδυλίων ανά ενέργεια

3.Την υποβολή αίτησης για την ένταξη στη Φάση 2 του προγράμματος «EASME HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT» που περιλαμβάνει:

  • Επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν από το σχέδιο βιωσιμότητας και κατάλληλη ενσωμάτωση αυτών στο πλαίσιο της αίτησης που απαιτείται για την ένταξη στη Φάση 2 της πρόσκλησης με την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.
  • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της πρότασης και υποβολή τυχόν επιπρόσθετων στοιχείων-διευκρινήσεων που θα ζητηθούν από την υπηρεσία.

4.Τη διαχείριση της Υλοποίησης του έργου στη Φάσης 2 του προγράμματος «EASME HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT» η οποία περιλαμβάνει:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην διαχείριση και την εφαρμογή του έργου σχετικά με την έκδοση και την επιλεξιμότητα των δαπανών των τιμολογίων καθώς και των τρόπων εξόφλησης τους.
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου, υποβολή αιτημάτων ελέγχου, τροποποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου (εάν απαιτηθούν) στην αρμόδια υπηρεσία και υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Συντονισμός των απαιτούμενων εργασιών βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (work plan).

Κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών για τα προγράμματα επιδοτήσεων Horizon 2020, η VK Premium διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που της παρέχονται και τις διαχειρίζεται με το βέλτιστο τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες ένταξης του project στο εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα.